หลักสูตร Effective Meeting Skills Workshop

การประชุมเชิงธุรกิจและการจัดประชุม

หัวข้ออบรม:
การประชุมเชิงธุรกิจและการจัดประชุม
- เขียนวาระการประชุมแบบทางการและไม่เป็นทางการ
- แจ้งยืนยันการประชุมทางอีเมล
- แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาในการประชุม
การเริ่มและการมีส่วนร่วมในการประชุม
- การเริ่มต้นบทสนทนา
- การเป็นประธานในที่ประชุม
- การรายงานความคืบหน้าของงาน
- การอธิบายเหตุและผลต่างๆ
- การขัดจังหวะและการรับมือกับการขัดจังหวะในที่ประชุม
การมีส่วนร่วมและการปิดการประชุม
- การถามความเห็น
- การแสดงความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
- การโหวต
- การลงประชามติ
- การสรุปผลการประชุม
การเขียนรายงานและการสรุปการประชุม
- การเขียนบันทึกการประชุม

28 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)
อัตราท่านละ 6,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ www.bangkokbiznews.com/training/08.28-engmeeting/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :