หลักสูตร การดูแลและสร้างความผูกพันพนักงานใหม่ (Online Course)

หลักสูตร การดูแลและสร้างความผูกพันพนักงานใหม่ (Online Course)

วิธีการลดปัญหาอัตราการลาออกของพนักงานใหม่สูงและเพิ่มความผูกพันต่อองค์กรทำอย่างไรได้บ้าง

หัวข้ออบรม

วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการดูแลบุคลากร
• ทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
• ตัวอย่าง (กรณีศึกษา) องค์กรที่จัดโปรแกรมการดูแลและสร้างความผูกพันพนักงานใหม่ต่อองค์กร
• วิธีการลดช่องว่างระหว่างพนักงานเก่ากับพนักงานใหม่

รูปแบบและกิจกรรมเพื่อดูแลและสร้างความผูกพันพนักงานใหม่ต่อองค์กร
• ความหมาย บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการดูแลพนักงานใหม่
• ขั้นตอนและหลักการในการออกแบบโปรแกรมการดูแลพนักงานใหม่ ด้วย Onboarding Program
• เคล็ดลับในการทำให้ออกแบบโปรแกรมการดูแลพนักงานใหม่ (Onboarding Program) ให้มีประสิทธิภาพและน่าสนใจ
• การเชื่อมโยงเครื่องมือดิจิตอลและเทคโนโลยีกับการดูแลพนักงานใหม่
• การวัดและประเมินผลโปรแกรมการดูแลพนักงานใหม่ (Onboarding Program)
• Workshop : ออกแบบโปรแกรมการดูแลพนักงานใหม่
• Workshop : ออกแบบคู่มือสำหรับพนักงาน (New Staff Handbook)

การพัฒนาระบบพี่เลี้ยงในองค์กร
• เหตุผลที่ควรทำระบบพี่เลี้ยงในองค์กร
• บทบาท หน้าที่และทักษะที่จำเป็นสำหรับพี่เลี้ยงมืออาชีพ
• แนวทางการพัฒนาและสร้างแรงจูงใจพี่เลี้ยงที่มีประสิทธิภาพ

รูปแบบการอบรม
ทฤษฎี 35% เวิร์คช็อป 65%

บรรยายโดย
อาจารย์พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการพัฒนาองค์กรและบุคลากร

16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:00-12:00 น.
>ผ่านโปรแกรม Zoom<

อัตรา 3,200 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่>> bangkokbiznews.com/kt/media/training/02.16-hr/Outline.pdf
ลงทะเบียนออนไลน์>> www.bangkokbiznews.com/training

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :