หลักสูตร การดูแลและสร้างความผูกพันพนักงานใหม่

หลักสูตร การดูแลและสร้างความผูกพันพนักงานใหม่

วิธีการลดปัญหาอัตราการลาออกของพนักงานใหม่สูง และเพิ่มความผูกพันต่อองค์กรทำอย่างไรได้บ้าง

หัวข้ออบรม

วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการดูแลบุคลากร

 • ทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
 • กลยุทธ์และแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง

กรณีศึกษาองค์กรตัวอย่าง

 • ตัวอย่างการดูแลและสร้างความผูกพันพนักงานต่อองค์กร
 • วิธีการลดช่องว่างระหว่างพนักงานเก่ากับพนักงานใหม่

รูปแบบและกิจกรรมเพื่อดูแลและสร้างความผูกพันพนักงานใหม่ต่อองค์กร

 • โปรแกรมการดูแลพนักงานใหม่ (Onboarding Program)
 • การจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุน ชื่นชม และให้รางวัล
 • การเชื่อมโยงเครื่องมือดิจิตอลและเทคโนโลยีกับการดูแลพนักงานใหม่
 • วิธีการทำให้การปฐมนิเทศมีความน่าสนใจ สนุกสนานอย่างสร้างสรรค์

การพัฒนาระบบพี่เลี้ยงในองค์กร

 • เหตุผลที่ควรทำระบบพี่เลี้ยงในองค์กร
 • บทบาทและหน้าที่ของพี่เลี้ยง
 • ทักษะที่จำเป็นสำหรับพี่เลี้ยงมืออาชีพ
 • แนวทางการพัฒนาและสร้างแรงจูงใจพี่เลี้ยงที่มีประสิทธิภาพ

รูปแบบการอบรม
ทฤษฎี 35% เวิร์คช็อป 65%

บรรยายโดย
อาจารย์พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการพัฒนาองค์กรและบุคลากร

21 มกราคม 2563 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)

อัตรา 6,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่>> bangkokbiznews.com/kt/media/training/01.21-hr/Outline.pdf
ลงทะเบียนออนไลน์>> www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :