หลักสูตร การแก้ปัญหาแบบมืออาชีพอย่างเป็นระบบครบวงจร

หลักสูตร การแก้ปัญหาแบบมืออาชีพอย่างเป็นระบบครบวงจร

เครื่องมือการทำงานของผู้บริหารให้ประสบความสำเร็จ เริ่มต้นจากการการคิดให้เป็นระบบ พร้อม Workshop คิด วิเคราะห์ จัดลำดับความสำคัญของปัญหาให้ถูกต้อง

หัวข้ออบรม

ระบบและการคิดเชิงระบบระบบและการคิดเชิงระบบ
• การคิดเชิงระบบ: เครื่องมือการทำงานของผู้บริหารให้ประสบความสำเร็จ
• อะไรคือระบบ? อะไรคือการคิดเชิงระบบ?
• ทำไมคนทั่วไปจึงไม่คิดเชิงระบบ?
• ทำไมการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งจึงนำไปสู่การเกิดปัญหาใหม่?
   Workshop 1: แบบทดสอบความเข้าใจเรื่องการคิดเชิงระบบ

เราจะคิดเชิงระบบได้อย่างไร? เราจะคิดเชิงระบบได้อย่างไร?
•  การหา leverage points ของสิ่งที่เราจะแก้ไข
•  องค์ประกอบของการคิดเชิงระบบ
•  ขั้นตอนการแก้ปัญหา / พัฒานาทักษะการคิดเชิงระบบ

เครื่องมือช่วยในการคิดเชิงระบบเครื่องมือช่วยในการคิดเชิงระบบ
•  การคิดแบบ linear แบบ parallel และแบบ loop
•  Open loops and closed loops
•  Behavior Over Time (BOT)
•  Thinking loops and Multiple loops
•  การเข้าใจแรงต้าน (resistance) และแรงเสริม (reinforcement) ในระบบ
    Workshop2: การใช้ Systematic Thinking Tools ในการการระบุปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  การเรียงลำดับความสำคัญของปัญหา

รูปแบบการอบรม
ทฤษฎี 60% เวิร์คช็อป 30% ถาม-ตอบ 10%

18 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมบันยันทรี ถนนสาทรใต้

อัตราท่านละ 7,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
*จำนวนจำนวนผู้เข้าอบรม
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่>> bangkokbiznews.com/kt/media/training/12.18-problem/Outline.pdf
ลงทะเบียนออนไลน์>> www.bangkokbiznews.com/training

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :