หลักสูตร การวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลให้ได้ผลจริงและตอบโจทย์องค์กร

หลักสูตร การวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลให้ได้ผลจริงและตอบโจทย์องค์กร

หัวข้ออบรม:
วิเคราะห์องค์กรต้องพัฒนาไปทิศทางใด ต้องการบุคคลากรแบบไหน
• ภาพรวมเป้าหมายทิศทาง และปัจจัยในการขับเคลื่อนความสำเร็จให้กับองค์กร
• ทำความเข้าใจ วิสัยทัศน์, พันธกิจ, กลยุทธ์, คุณค่า และการเชื่อมโยงกับการพัฒนาบุคลากร

เชื่อมโยงกลยุทธ์ธุรกิจกับแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้ตอบโจทย์ปัจจุบันและรองรับอนาคต
• พัฒนาคนให้ตรงกับที่ผู้บริหารต้องการ สอดคล้องกับกลยุทธ์
• แนวคิดและองค์ประกอบของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning : HRP)
• แนวโน้มการบริหาร “คน” ในอนาคต

IDP ช่วยพัฒนาคนให้ทำงานดีและรักษาไว้ให้อยู่กับองค์กรนานๆได้อย่าง
• กระบวนการพัฒนาศักยภาพของบุคคล เพื่อให้ได้ผลงานและพัฒนาความสามารถ
• แนวทางในการพัฒนาคนรูปแบบต่างๆ และหลักในการคัดเลือกแนวทางให้เหมาะสม
• การประยุต์ใช้ IDP เครื่องมือพัฒนารายบุคคลให้ได้ผล (Individual Development Plan in Practice)

รูปแบบและวิธีการวางพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ปฏิบัติจริงได้ง่ายๆ
• หลักในการวางแผนพัฒนาพัฒนารายบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
• ฝึกปฏิบัติออกแบบวางแผนพัฒนารายบุคคลจริง และนำกลับไปใช้ต่อได้ในองค์กร

นำ IDP ไปใช้เพื่อพัฒนาพนักงานดาวเด่น(Talent) และผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Successor)
• นำ IDP ไปประยุกต์ใช้กับการบริหารและดูแลพนักงานดาวเด่นและผู้สืบทอดตำแหน่ง
• กับดักในการจัดทำ IDP และวิธีการป้องกันแก้ไข
• การติดตาม วัดผลสำเร็จของการทำ IDP และการจัดทำสรุปรายงานนำเสนอผู้บริหาร

รูปแบบการอบรม
ทฤษฎี 35% เวิร์คช็อป 65%

1 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมบันยันทรี ถนนสาทรใต้
อัตราท่านละ 6,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

*จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่>> bangkokbiznews.com/kt/media/training/12.01-idp/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :