หลักสูตร การพัฒนาจัดการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเชิงกลยุทธ์

หลักสูตร การพัฒนาจัดการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเชิงกลยุทธ์

หัวข้ออบรม:

ภาพรวมการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรเชิงกลยุทธ์
• เหตุผลที่การบริหารและพัฒนาคนแบบเดิมๆ ไม่ค่อยได้ผลในปัจจุบัน-อนาคต
• โจทย์ ทิศทางในการบริหารและพัฒนาคนเชิงกลยุทธ์
• ภาพรวมกระบวนการ บริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรเชิงกลยุทธ์

การปรับกระบวนการ โครงสร้างและหน้าที่ให้ตอบโจทย์กลยุทธ์การทำงาน
• ความเชื่อมโยงของผังกระบวนการ โครงสร้าง หน้าที่กับความสำเร็จองค์กร
• การปรับรูปแบบ วิธีการทำงานที่ ให้ตอบโจทย์เป้าหมายทิศทางองค์กร
• การวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างองค์กร ให้ตอบโจทย์ความสำเร็จด้านต่างๆ

การออกแบบหน้าที่รับผิดชอบเชิงกลยุทธ์ เพื่อความสำเร็จขององค์กร
• ขึ้นเงินเดือนพนักงานทุกปีๆ ค่าอะไร ออกแบบหน้าที่รับผิดชอบอย่างไร ให้คุ้มกับเงินเดือนที่ต้องเพิ่มขึ้นทุกปี
• ความเชื่อมโยง เป้าหมาย หน้าที่รับผิดชอบ และความสามารถบุคลากร
• การออกแบบ เป้าหมาย หน้าที่รับผิดชอบ และความสามารถที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และการเติบโตของบุคลากร

การพัฒนาบุคลากรในยุค Disruption
• การตั้งโจทย์การพัฒนา ที่ถูกที่ใช่ คือหัวใจสำคัญของความสำเร็จ
• รูปแบบการออกแบบความสามารถ ประเมินและพัฒนา ที่มีประสิทธิผล คุ้มค่า ประหยัดเวลา ใช้งานได้ทันสถานการณ์
• รูปแบบ วิธีการการพัฒนาคนให้ได้ผลมากที่สุดในยุค Disruption

รูปแบบการอบรม
ทฤษฎี 50%
ระดมความคิด 50%

15 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมบันยันทรี ถนนสาทรใต้

อัตราท่านละ 7,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
*จำนวนจำนวนผู้เข้าอบรม
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่>> bangkokbiznews.com/kt/media/training/12.15-strategic/Outline.pdf
ลงทะเบียนออนไลน์>> www.bangkokbiznews.com/training

แชร์ข่าว :