ผืนผ้าบริหารโครงการ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน

ผืนผ้าบริหารโครงการ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ และ ประยุกต์ใช้ความรู้ ด้าน การบริหารโครงการเบื้องต้น Introduction to Project Management กับการทำงานได้จริง
  • เพื่อให้ผู้เรียน ได้ฝึกใช้ ผืนผ้าบริหารโครงการ Project Model Canvas กับการวางแผนโครงการ
  • เพื่อให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ การทำงาน การบริหารงาน และ บริหารคน ผ่านการบริหารโครงการ
  • เพื่อให้ผู้เรียน ได้สร้าง โครงการพัฒนาการปฏิบัติงาน พร้อมลงมือทำจริง และ วัดผลได้จริง

หัวข้อการอบรม

  • Project Simulation by DOMINO Business Game
  • Project Model Canvas (PMC)
  • Project Management in Strategic View by Appreciative Brain
  • Project Management in Practice

บรรยายโดย อาจารย์นิพัฒน์ ชัยวรมุขกุล
ที่ปรึกษาวางระบบการพัฒนาองค์กรด้วยทุนทางปัญญา โดยจิตวิทยาเชิงบวก

12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมบันยันทรี ถนนสาทรใต้

อัตรา 6,500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ลงทะเบียนออนไลน์>> www.bangkokbiznews.com/training

ดูรายละเอียดหลักสูตรอื่นๆ ได้ที่ www.bangkokbiznews.com/trainingcourse
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :