หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน

หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน

เข้มข้นด้วยเนื้อหาเฉพาะที่จำเป็น และเน้นการฝึกปฏิบัติรายบุคคล

หัวข้ออบรม:
ความหมาย/ความสำคัญของบุคลิกภาพ
มาดต้องตา เห็นมาแต่ไกล : บุคลิกภาพภายนอก ภาษากาย
   • เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอิริยาบถท่วงท่า พิธีการสมาคม
   • ทรงผม การแต่งหน้า รูปลักษณ์เรือนกาย
วาจาต้องใจ : สนทนาอย่างไร ให้เข้าใจและเข้าหู
   • เพิ่มมิตร พิชิตงาน สานสัมพันธ์
งามจากภายใน : การวิเคราะห์ตนเองเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ
   • คนแรกที่ควรรู้จัก เจตคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ศิลปะการพูดต่อที่ชุมชน
   • เรื่องสำคัญที่ต้องทราบเกี่ยวกับการพูด
   • พูดอะไร พูดทำไม และใครเป็นคนฟัง : แนวการพูดในโอกาสต่าง ๆ
   • โครงสร้างสำคัญ หลักประกันความสำเร็จ
   • บูรณาการของภาษา ถ้อยคำ น้ำเสียง สำเนียง ท่าทาง
   • ยิ้มทักความประหม่า สบตากับความตื่นเต้น แล้วใช้ให้เป็นประโยชน์
   • ติดตั้งชุดโปรแกรมจิตแห่งความเชื่อมั่น
   • การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แบบจริงใจ ไม่ซื้อเวลา และน่าพึงพอใจ

27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมบันยันทรี ถนนสาทรใต้

อัตราท่านละ 7,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
*จำนวนจำนวนผู้เข้าอบรม
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%

หมายเหตุ
มีจุดคัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าโรงแรมและห้องอบรม พร้อมจุดบริการเจลล้างมือให้กับผู้เข้าอบรมทุกท่าน ห้องอบรมจัดที่นั่งเว้นระยะห่างบุคคล 1- 2 เมตร (ระยะปลอดภัย) และรับผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัด

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่>> bangkokbiznews.com/kt/media/training/11.27-speaking/Outline.pdf
ลงทะเบียนออนไลน์>> www.bangkokbiznews.com/training

แชร์ข่าว :