หลักสูตร ลดคน ลดงาน การเลิกจ้างที่ผู้บริหารและ HR ต้องรู้

หลักสูตร ลดคน ลดงาน การเลิกจ้างที่ผู้บริหารและ HR ต้องรู้

หัวข้ออบรม:
• เลิกจ้างเพราะไม่ผ่านทดลองงาน
• เลิกจ้างก่อนหมดสัญญาจ้าง
• เลิกจ้างเพราะหมดสัญญาจ้าง
• เลิกจ้างเพราะทำงานไม่ได้เป้าหมาย
• เลิกจ้างเพราะลาป่วยบ่อย
• เลิกจ้างเพราะเศรษฐกิจไม่ดีต้องลอดคน ลดงาน
• เลิกจ้างเพราะทำงานกับคนอื่นไม่ได้
• เลิกจ้างเพราะทำผิดร้ายแรง 50 ประเภท
• เงินที่ต้องจ่ายเมื่อเลิกจ้าง
• พยาน หลักฐานที่ต้องมีให้ชัดเจน ก่อนการเลิกจ้าง
• การเขียนหนังสือเลิกจ้างให้รัดกุม
• บันทึกการเลิกจ้างไม่ให้ฟ้องบริษัทฯ ภายหลัง

26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมบันยันทรี ถนนสาทรใต้

อัตราท่านละ 6,500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
*จำนวนจำนวนผู้เข้าอบรม
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%

หมายเหตุ
มีจุดคัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าโรงแรมและห้องอบรม พร้อมจุดบริการเจลล้างมือให้กับผู้เข้าอบรมทุกท่าน ห้องอบรมจัดที่นั่งเว้นระยะห่างบุคคล 1- 2 เมตร (ระยะปลอดภัย) และรับผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัด

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่>> bangkokbiznews.com/kt/media/training/11.26-employee/Outline.pdf
ลงทะเบียนออนไลน์>> www.bangkokbiznews.com/training

แชร์ข่าว :