หลักสูตร การบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ให้มีประสิทธิภาพ

หลักสูตร การบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ให้มีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรม:

• ความเป็นมาของระบบ ISO9001 และการเปลี่ยนแปลงจากเวอร์ชั่นก่อนหน้า
• การกำหนดขอบเขตของระบบบริหารคุณภาพ และระบบบริหารคุณภาพ
• การเป็นผู้นำและความมุ่งมั่น นโยบายคุณภาพ ความรับผิดชอบอำนาจหน้าที่ขององค์กร
• การดำเนินการเพื่อจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส การวางแผนเพื่อบรรลุผลและการเปลี่ยนแปลง
• ข้อกำหนด ทรัพยากร, ความสามารถ, ความตระหนัก, การสื่อสารและข้อมูลเอกสาร
• การวางแผนและควบคุมการปฏิบัติการ
• การกำหนดข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และบริการ การออกแบบและพัฒนา
• การควบคุมการจัดหากระบวนการ ผลิตภัณฑ์และบริการจากภายนอก
• การจัดหาการผลิตและบริการ การปล่อยผลิตภัณฑ์และบริการ
• การควบคุมผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้อง
• การเฝ้าติดตาม วัด วิเคราะห์ ประเมิน การตรวจติดตามภายใน

15 ตุลาคม 2563 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมบันยันทรี ถนนสาทรใต้

อัตราท่านละ 7,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
*จำนวนจำนวนผู้เข้าอบรม

หมายเหตุ
มีจุดคัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าโรงแรมและห้องอบรม พร้อมจุดบริการเจลล้างมือให้กับผู้เข้าอบรมทุกท่าน ห้องอบรมจัดที่นั่งเว้นระยะห่างบุคคล 1- 2 เมตร (ระยะปลอดภัย) และรับผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัด

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่>> bangkokbiznews.com/kt/media/training/10.15-iso9001/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์>> www.bangkokbiznews.com/training

แชร์ข่าว :