หลักสูตร แผนดำเนินการธุรกิจต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤติ อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร แผนดำเนินการธุรกิจต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤติ อย่างมีประสิทธิภาพ

การดำเนินธุรกิจในภาวะปัจจุบันนอกจากจะเจอภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรง ยังต้องเจอภาวะเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งมีทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ และปัจจัยภายใน บริษัทควรที่จะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง ความน่าจะเป็นที่มีโอกาสเกิดขึ้น เพื่อให้ธุรกิจยังคงการดำเนินงานต่อไปได้

หัวข้ออบรม:
Day1
• ปรับกระบวนทัศน์กรอบความคิดในการทำงาน (Mind Set)
• ทำไมต้องมีการกำหนดแผนดำเนินการธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง ความหมายของแผน
• ทำความเข้าใจพื้นฐานธุรกิจ และโครงสร้างองค์กร Business Flow and Process Flow
• การประเมินความเสี่ยงของปัจจัยต่างๆ ทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน
• การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ ต่อทรัพยากรที่สำคัญ


Day2
• การจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง สำหรับกลุ่มกิจกรรม ที่มีระดับผลกระทบสูงมาก สูง ปานกลาง
• ความหมายของแนวทางการกำหนดกลยุทธ์โดยแนวทาง Appreciative Inquiry and Positive Psychology พร้อมทั้งการสร้างกลยุทธ์โดย 4D Model
• การกำหนดกลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่อง การกู้คืนของกิจการ บุคลากรและทรัพยากรที่สำคัญหรือจําเป็น
• แผนปฏิบัติการในการตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉิน และการกู้คืนระบบ ลงมือการจัดทำแผนปฏิบัติ พร้อมทั้งประเมินความเป็นไปได้
• การดูแลปรับปรุงแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง


21-22 ตุลาคม 2563 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมบันยันทรี ถนนสาทรใต้

อัตราท่านละ 15,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
*จำนวนจำนวนผู้เข้าอบรม
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%

หมายเหตุ
มีจุดคัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าโรงแรมและห้องอบรม พร้อมจุดบริการเจลล้างมือให้กับผู้เข้าอบรมทุกท่าน ห้องอบรมจัดที่นั่งเว้นระยะห่างบุคคล 1- 2 เมตร (ระยะปลอดภัย) และรับผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัด


โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่>> bangkokbiznews.com/kt/media/training/10.21-22-bizcon/Outline.pdf
ลงทะเบียนออนไลน์>> www.bangkokbiznews.com/training

แชร์ข่าว :