หลักสูตร ทักษะการโน้มน้าวอย่างมืออาชีพ

เรียนรู้และประยุกต์ใช้วิธี Best Practice จาก Art & Science of Persuasion เพื่อนำไปใช้ได้ทันทีในชีวิตประจำวัน

หัวข้ออบรม:
• เข้าใจถึงความสำคัญของทักษะการโน้มน้าวในการทำงาน
• เข้าใจจิตวิทยาของผู้ที่เราต้องการโน้มน้าวของ Dr. Daniel Kahneman เจ้าของรางวัลโนเบิลด้านจิตวิทยาการตัดสินใจของมนุษย์
• เผยเคล็ดลับ 6 ประการในการทำให้ผู้อื่นเห็นด้วย จากผลการวิจัยด้านการโน้มน้าว
• เข้าใจสถานการณ์ และวิธีเลือกใช้หลักศาสตร์และศิลป์ทั้ง 6 ข้ออย่างมืออาชีพ
• เรียนรู้จากกรณีศึกษา
• ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการโน้มน้าวให้ผู้อื่นคล้อยตาม

9 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมบันยันทรี ถนนสาทรใต้
อัตราท่านละ 8,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ bangkokbiznews.com/training/08.09-persuasion/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :