หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงาน

เสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำให้มีคุณภาพ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน พัฒนาตนเอง พัฒนาคน และพัฒนาผลงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ

หัวข้ออบรม:
• การทำความเข้าใจเรื่อง “คน” ด้วยหลากแนวคิด หลายทฤษฏี
• ผู้นำกับการสื่อสาร และพัฒนาทักษะในการสื่อสาร
• ผู้นำ ภาวะผู้นำ และการสร้างภาวะผู้นำ
• ความสามารถ 5 ประการ สำหรับผู้นำมีอะไรบ้าง
• คุณลักษณะของผู้นำแต่ละประเภท อำนาจมาจากไหน
• ผู้นำทีมงานที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร
• ข้อควรระวังสำหรับผู้นำมีอะไรบ้าง
• ผู้นำกับการบริหารจัดการความขัดแย้ง
• กระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้งทำอย่างไร
• กรณีศึกษา / Workshop

2 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)
อัตราท่านละ 7,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ www.bangkokbiznews.com/training/08.02-leader/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :