หลักสูตร 5 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จด้วยหลัก NLP

NLP (Neuro Linguistic Program) เป็นหลักสูตรที่สร้างพลังให้กับตัวเรา โดยผ่านกระบวนการทำงานของจิตใต้สำนึก ทำให้เราปรับเปลี่ยนงอกงาม และสานต่อได้อย่างยั่งยืน

หลักสูตร 5 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จด้วยหลัก NLP

หัวข้อมอบรม:
NLP จะช่วยให้…
• คุณดึงพลัง และความสามารถแฝงในตัวเองออกมา
• สร้างความเชื่อมั่น ขยายขีดความสามารถ และข้อจำกัดของตัวเอง
• พัฒนาความเป็นผู้นำ
• สร้างความรัก และความสามัคคีในครอบครัว และองค์กร

Knowing Stage
• กิจกรรมค้นพบตัวเอง… คุณคือใคร
• กราฟ 6 เส้น
• DISC (สัตว์ 4 ทิศ)
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงลักษณะนิสัยของคนแต่ละประเภท วิธีการจัดการกับความแตกต่างของคนแต่ละประเภท
ทำอย่างไรให้เข้ากับบุคคลนั้นๆได้ รวมไปถึงรู้วิธีการทำธุรกิจกับคนในแต่ละประเภทด้วย
• 4 สาเหตุของความล้มเหลว
วิเคราะห์จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค้นพบและทำความเข้าใจถึงสาเหตุของความล้มเหลว เริ่มตั้งเป้าหมายจากนี้ เพื่อก้าวไปข้างหน้า
• 5 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ BE-DO-HAVE
เข้าใจความสามารถแฝง การดึงความสามารถแฝงในตัวเองออกมาใช้ รวมไปถึงขั้นตอนที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จ

10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมบันยันทรี ถนนสาทรใต้
อัตราท่านละ 8,000 บาทสมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ www.bangkokbiznews.com/training/07.10-nlp/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :