หลักสูตร การวางแผนภาษีระหว่างประเทศ.

หลักสูตร การวางแผนภาษีระหว่างประเทศ.

ภาษีตามกฎหมายภายใน / ภาษีระหว่างประเทศ , ภาษีตามกฎหมายภายใน / ภาษีระหว่างประเทศ , ภาษีระหว่างประเทศ / อนุสัญญาเว้นภาษีซ้อน

หัวข้ออบรม:

ภาษีตามกฎหมายภายใน / ภาษีระหว่างประเทศ
• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ... เมื่อจ่ายเงินไปต่างประเทศ
• ภาษีเงินได้นิติบุคคล ... บริษัทต่างชาติผ่าน “ตัวแทน” ในไทย
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม ... เมื่อจ่ายเงินไปต่างประเทศ
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม ... บริษัทต่างชาติมีรายได้ในไทย
• การยกเว้นภาษี / การลดอัตราภาษีตามอนุสัญญาเว้นภาษีซ้อน

ภาษีระหว่างประเทศ / อนุสัญญาเว้นภาษีซ้อน
• การขจัดภาษีซ้อนระหว่างประเทศฝ่ายเดียว และ แบบทวิภาคี
• ประเด็นสำคัญในอนุสัญญาเพื่อการเว้นภาษีซ้อน
• สถานประกอบการถาวร / กำไรจากธุรกิจ
Royalty / Interest / Dividend / Capital Gain
• ปัญหาภาษีระหว่างประเทศเกี่ยวกับ “สถานประกอบการถาวร”
• Permanent Establishment: Asset
• Permanent Establishment: Activity
• Permanent Establishment: Agent
• Case Study กรณีศึกษาคดีความ / ข้อหารือกรมสรรพากร

ปัญหาภาษีระหว่างประเทศเกี่ยวกับ “ค่าสิทธิ”
• Royalty: ค่าตอบแทนเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property)
• Royalty: ค่าตอบแทนเกี่ยวกับข้อมูล (Information)
• Royalty: ค่าตอบแทนเกี่ยวกับสิทธิการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ (Lease)
• Case Study ปัญหา “ภาษีค่าสิทธิ” จาก “สัญญาระหว่างประเทศ”

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและภาษีอากร
• FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
• กฎหมายไทยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลภาษีของคนต่างชาติ
• CRS (Common Reporting Standard)
• กฎหมายไทยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของคนไทย

รูปแบบการอบรม
• ทฤษฎี 70%
• ถาม-ตอบ 30%

บรรยายโดย: ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากกว่า 28 ปี ในงานด้านกฎหมายและภาษี

12 ตุลาคม 2564 เวลา 09:00-16:30 น.
อบรมผ่านระบบออนไลน์

อัตราท่านละ 3,900 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ >> bangkokbiznews.com/kt/media/training/10.12-intertax/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์>> bangkokbiznews.com/training

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แท็กที่เกี่ยวข้องภาษี