NIA เปิดตัว ‘The Founder II’ ชู 25 ธุรกิจนวัตกรรมทรงพลัง

NIA เปิดตัว ‘The Founder II’ ชู 25 ธุรกิจนวัตกรรมทรงพลัง

เอ็นไอเอ เชิญชวนดาวน์โหลดหนังสือ The Founder II ในรูปแบบ e- Book พร้อมรับชมนิทรรศการเสมือนจริง นำเสนอมุมมองของบุคคลที่สามารถสร้างทางรอดในสภาวะวิกฤต จำนวน 25 ราย กระตุ้นให้เกิดการใช้นวัตกรรมเชิงความคิดเพื่อสร้างทางรอดที่แตกต่าง

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เดินหน้าสร้างภาพลักษณ์ไทยสู่ประเทศแห่งนวัตกรรม ผ่านการนำเสนอตัวอย่างบริษัทที่ประสบความสำเร็จ เตรียมผลักดันสู่ต้นแบบด้านนวัตกรรมให้กับภาค MSME หลังพบภาคส่วนดังกล่าว

The Founder II คือการนำเสนอมุมมองของบุคคลที่สามารถสร้างทางรอดในภาวะวิกฤต จำนวน 25 ราย ได้แก่ Pandemic ผู้ก่อตั้งองค์กรที่ปรับตัวได้ดีในช่วงวิกฤตโควิด 19 Climate Change ผู้ก่อตั้งองค์กรที่ตอบโจทย์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และ Economic Crisis ผู้ก่อตั้งองค์กรที่มีแนวทางการดำเนินงานสอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ กระตุ้นให้เกิดการใช้ “นวัตกรรมเชิงความคิดเพื่อสร้างทางรอดที่แตกต่าง” ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างแท้จริง

ดร.พันธุ์อาจ

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า NIA มีเป้าหมายสร้างประเทศไทยให้เป็นประเทศแห่งนวัตกรรม โดยจะสนับสนุนภาพรวมด้านนวัตกรรมของประเทศก้าวสู่ 30 อันดับแรกของโลก

การที่นวัตกรรมไทยจะมีพัฒนาการแบบก้าวกระโดด สิ่งสำคัญคือต้องอาศัยความเข้มแข็งจากภาคธุรกิจเอกชนเป็นแรงขับเคลื่อน เนื่องจากภาคส่วนดังกล่าวมีศักยภาพเป็นแหล่งจ้างงาน นำรายได้เข้าสู่ประเทศ รวมไปถึงการลงทุนต่าง ๆ ที่มีผลกระทบกับมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นหลัก

อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างภาพจำที่ดีเกี่ยวกับความเข้มแข็งทางนวัตกรรมของประเทศทั้งในเชิงบริการ การผลิต รวมถึงกระบวนการที่สามารถเปลี่ยนแปลงบริบทของเมือง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

พ.ศ. 2563 - 2564 ภาคธุรกิจเอกชนไทยปรับตัวด้านนวัตกรรมในระดับดี มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายรวมภายในประเทศสำหรับการวิจัยและพัฒนาที่ลงทุนโดยองค์กรธุรกิจอยู่ในอันดับที่ 1 ของโลก (จากการจัดอันดับขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก หรือ WIPO) และค่าเฉลี่ยยังคงอยู่ที่ร้อยละ 1 ของ GDP

สะท้อนให้เห็นการลงทุนของภาคดังกล่าวที่ต้องการจะเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจด้วยการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการต่อยอดทางธุรกิจที่นำมาใช้ในการสร้างทางรอด - การแข่งขันมากขึ้น

NIA เปิดตัว ‘The Founder II’ ชู 25 ธุรกิจนวัตกรรมทรงพลัง

อย่างไรก็ตาม แม้การลงทุนด้านนวัตกรรมจะอยู่ในระดับที่ดี แต่ก็ยังคงกระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรม - ธุรกิจขนาดใหญ่ หรือสตาร์ทอัพเท่านั้น ซึ่งส่วนที่สำคัญอย่างภาค MSME ยังจำเป็นต้องสร้างความตระหนักและผลักดันให้มีการใช้นวัตกรรมอีกมาก โดยจากข้อมูลพบว่าผู้ที่เข้าถึงนวัตกรรมมีเพียงไม่ถึง 1% หรือ ประมาณ 3 หมื่นราย จากกว่า 3 ล้านรายเท่านั้น

"ปัญหาของบางธุรกิจยังขาดการนำนวัตกรรมมาใช้ประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น การเงิน การขาดบุคลากร รูปแบบของนวัตกรรมหรือกระบวนการที่เหมาะสม แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ความรู้และความเข้าใจ"

"หลายคนมีความคิดว่านวัตกรรมต้องเป็นเรื่องเทคโนโลยีขั้นสูงหรือความไฮเทคเท่านั้น ดังนั้น NIA จึงต้องทำหน้าที่เป็นผู้สื่อสารผ่านรูปแบบที่สร้างสรรค์ เพื่อทำให้นวัตกรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัว บริษัทที่ประสบความสำเร็จจากการนำนวัตกรรมมาใช้ มีขั้นตอนหรือกระบวนการที่สามารถนำมาปรับใช้เชิงการผลิต - บริการ และเมื่อภาพจำของผู้คนเริ่มเปลี่ยนไป ก็จะเกิดแรงบันดาลใจ ทำให้บริษัทนวัตกรรมของไทยนั้นมีความชัดเจน ถูกผลิตออกมามากขึ้น"

ดร.พันธุ์อาจ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ก่อตั้งองค์กร The Founder II ทั้ง 3 กลุ่มเป็นต้นแบบแห่ง “นวัตกรรมเชิงความคิด” ทำให้เห็นแนวคิด รูปแบบสินค้าและบริการที่สามารถอยู่รอดได้ในภาวะที่ทุกคนต้องเผชิญร่วมกัน

อีบุ๊กเดอะฟาวเดอร์

ทั้งยังเป็นกรณีศึกษาแบบไทย ในแง่ความประณีต การผสมผสานของศาสตร์และศิลป์ ทั้งนี้ คาดหวังว่าหนังสือ The Founder II จะช่วยตอกย้ำให้ผู้คนหันมาสนใจหลักการคิด วิธีปฏิบัติ เห็นความสำคัญของการวิจัยและพัฒนา ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงความคิด สิ่งที่มีมูลค่าและสามารถผลิตออกมาได้ไม่สิ้นสุด เช่นเดียวกับแบรนด์นวัตกรรมไทยที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างไม่สิ้นสุดในอนาคตเช่นเดียวกัน

ผู้ประกอบการทั่วไป หรือบุคคลที่สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือ The Founder II อ่านได้ในรูปแบบ e- Book พร้อมรับชมนิทรรศการเสมือนจริงที่ https://thefounder.nia.or.th/ ได้ตั้งแต่วันนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย