"AIS" เทคโอเวอร์ "3BB" มูลค่า 32,420 ล้านบาท

"AIS" เทคโอเวอร์ "3BB" มูลค่า 32,420 ล้านบาท

เอไอเอส ลุยหนัก ส่งบริษัท AWN ประกาศเทคโอเวอร์ 3BB (3บีบี) ในเครือจัสมิน เตรียมรายงาน กสทช. คาด กระบวนการ ธุรกรรมซื้อหุ้น ซื้อหน่วยลงทุนจะเสร็จสมบูรณ์ไตรมาส 1 ของปี 2566

รายงานข่าว จากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอรวิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 3 ก.ค.ที่ผ่านมา ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัทแอดวานซ์ ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จำกัด (“AWN”) ดำเนินการดังนี้

1. เข้าซื้อหุ้น ในบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (“TTTBB”) จำนวน 7,529,242,385 หุ้น คิดเป็น สัดส่วน  99.87% จากบริษัท อคิวเมนท์ จำกัด บริษัทย่อยของ บริษัทจัสมิน  อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“JAS”)

โดยรวมได้มา ซึ่งบริษัทย่อยของ TTTBB  อีก 2 บริษัท  คือ บริษัททริปเปิล ทรี อินเทอร์เน็ต และ บริษัทอินคลาวด์ คิดเป็นมูลค่ารวม 19,500 ล้านบาท

2. เข้าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (“JASIF”) จาก JAS จำนวน 1,520,000,000 หน่วย คิดเป็น 19.00% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้ง หมดของ JASIF ในราคาหน่วยละ 8.5 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 12,920 ล้านบาท รวมเรียกทั้งสองธุรกรรมว่า "ธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุน" มีมูลค่ารวม 32,420 ล้านบาท

ทั้งนี้ AWN จะทำการขออนุญาตในการเข้าทำธุรกรรมจากคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ก่อนจึงจะลงนามในสัญญาซื้อ ขายหุ้น และหน่วยลงทุนโดยบริษัท คาดว่า ธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุนจะเสร็จสมบูรณ์ในไตรมาส 1 ของปี 2566

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส กล่าวว่า การลงทุนขยายธุรกิจในครั้งนี้ เป็นก้าวสำคัญตามเป้าหมายกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อขยายการเติบโตในธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน และมุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ ทำให้บริษัทฯ มีขีดความสามารถในการให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ผ่านสายไฟเบอร์ที่ครอบคลุมลูกค้าที่กว้างขวางมากขึ้น สามารถขยายการลงทุนไปยังพื้นที่ใหม่เพื่อให้คนไทยสามารถได้รับบริการอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดและรอบนอกตัวเมือง รวมถึงช่วยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากบริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพที่ดี อีกทั้ง จะช่วยให้การพัฒนาโครงข่ายไฟเบอร์ในประเทศไทยโดยรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดทอนความซ้ำซ้อนของการลากสายไฟเบอร์โดยไม่จำเป็นซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โดยรวมแล้วการลงทุนนี้จะส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและได้เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักและผู้เช่าของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  จะส่งเสริมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงขึ้น รวมถึงจะมีการปรับเงื่อนไขให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว พร้อมทั้งสร้างโอกาสแก่กองทุนในการลงทุนทรัพย์สินโทรคมนาคมของบริษัทฯ เพิ่มเติมในอนาคต