"กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน" ยกระดับแรงงานภาคเกษตรด้วย "เทคโนโลยี IoT"

"กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน" ยกระดับแรงงานภาคเกษตรด้วย "เทคโนโลยี IoT"

"รมว.สุชาติ" มอบ "กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน" กระทรวงแรงงาน อบรมใช้ "เทคโนโลยี IoT" ปลูกพืชใน "โรงเรือนอัจฉริยะ" เพิ่มมูลค่าสินค้า "เกษตรและอาหาร"

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เร่งพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน มุ่งยกระดับฝีมือทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพโดยใช้แนวทางประชารัฐ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน ประกอบกับประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้า เกษตรและอาหาร อันดับต้น ของโลก เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพและมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารให้สูงขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการบริโภคของตลาดโลก

 

จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการ “โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้มีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร กำลังแรงงาน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ให้มีความรู้ความสามารถทักษะฝีมือในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาการผลิตพืช ผักและผลไม้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางเกษตรที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

 

"กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน" ยกระดับแรงงานภาคเกษตรด้วย "เทคโนโลยี IoT"

นายประทีป กล่าวต่อไปว่า ล่าสุด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ร่วมกับโรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี จัดฝึกอบรมหลักสูตรการปลูกพืชในโรงเรือนอัจฉริยะ (Smart Greenhouses for Planting) ภายใต้โครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2565 (ระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง) มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 20 คน โดยการฝึกอบรมมุ่งเน้นนำความรู้ด้านเทคโนโลยี Internet of Things หรือ เทคโนโลยี IoT  มาใช้ในการเพาะปลูกพืช

 

สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการการปลูกพืชในโรงเรือนอัจฉริยะ โครงสร้างโรงเรือนที่เหมาะกับการเพาะปลูกพืชขนาดเล็กและขนาดใหญ่ การป้องกันโรคพืชและแมลงศัตรูพืช การใช้ระบบ IoT  ในการควบคุมการเปิด/ปิดน้ำ ตรวจวัดอุณหภูมิความชื้นและแสงสว่างภายในโรงเรือน ผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟน เป็นต้น รวมถึงสามารถหาตลาดจำหน่ายสินค้าทั้ง Onsite และการขายสินค้าผ่านออนไลน์

 

"กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน" ยกระดับแรงงานภาคเกษตรด้วย "เทคโนโลยี IoT"

“เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ต้องการนำเทคโนโลยี IoT ที่มีความสำคัญมากขึ้นในชีวิตประจำวันมาใช้ในการพัฒนาทักษะฝีมือ ซึ่งจะมีส่วนช่วยแรงงานในภาคเกษตรลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเวลา ควบคุมคุณภาพของผลผลิตได้อย่างแม่นยำ ได้ผลผลิตคุณภาพสูงรองรับกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง ได้รายได้ดีเมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกพืชในรูปแบบเดิม"

 

"กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มุ่งพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณค่า ตอบโจทย์ความต้องการของแรงงานในทุกภาคส่วนต่างๆ อย่างทันท่วงที สำหรับผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้หรือหลักสูตรอื่นๆ สามารถติดตามรายละเอียดข่าวสารผ่านทาง Facebook: กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4” อธิบดีกพร. กล่าว

 

"กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน" ยกระดับแรงงานภาคเกษตรด้วย "เทคโนโลยี IoT"