30 มิ.ย. นี้เปิดรับความเห็น “กองทุนบัตรทอง” ระดับประเทศ

30 มิ.ย. นี้เปิดรับความเห็น “กองทุนบัตรทอง” ระดับประเทศ

30 มิ.ย. นี้ สปสช.เปิดเวทีรับความเห็น “กองทุนบัตรทอง” ระดับประเทศ บน FB Live สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมเปิด 3 ประเด็นเพิ่ม ระบบบริการรองรับโควิด ต่อยอดบัตรทองรักษาทุกที่ และสร้างเสริมสุขภาพทุกที่ เร่งพัฒนาสอดคล้องและรองรับสถานการณ์เปลี่ยน

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ประธานอนุกรรมการสื่อสารสังคมและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้และผู้รับบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามที่ สปสช.ได้จัดการรับฟังความคิดเห็นทั่วไประดับประเทศจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ประจำปี 2565 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13:00-15:30 น. ผ่านช่องทาง Facebook Live สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธาน สปสช.ขอเชิญชวนประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความเห็นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง/30 บาท)  

การจัดการรับฟังความเห็นทั่วไปในระดับประเทศฯ ครั้งนี้ เป็นการดำเนินการภายหลังจากที่ สปสช.ได้มีการเปิดรับฟังความเห็นในระดับเขตพื้นที่มาแล้วครบทั้ง 13 เขตบริการสุขภาพแล้ว และได้รวบรวมความเห็นและข้อเสนอต่างๆ ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มากลั่นกรองและเปิดรับฟังความเห็นเพิ่มเติมเพื่อจัดทำเป็นข้อสรุป ซึ่ง สปสช. จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เพื่อพิจารณาดำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป   

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

"สิทธิบัตรทอง" อัปเดตล่าสุดครอบคลุม-ไม่ครอบคลุมสิทธิอะไรบ้าง รีบเช็กเลย

"30บาทรักษาทุกที่" ช่วยผู้ป่วยรอยต่อ กทม.-ปริมณฑล รับบริการสะดวก

กองทุนบัตรทองปี 64 รุก 4 นโยบายยกระดับหลักประกันสุขภาพ หนุนบริการโควิด

เปิดรับฟังความคิดเห็น "กองทุนบัตรทอง" 30 มิ.ย.นี้

นพ.เจษฎา กล่าวว่า นอกจากประเด็นการรับฟังความเห็นตามข้อบังคับ 4 (1) –(4) และข้อเสนอจากการบูรณาการงานประจำของระบบงานใน สปสช. ยกระดับเป็นข้อเสนอประจำปี 2565 แล้ว บอร์ด สปสช. ได้เห็นชอบให้เพิ่มเติมหัวข้อที่สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ในการรับฟังความเห็น ได้แก่ การบริหารจัดการหลังสถานการณ์โควิด ระบบบริการรองรับที่จำเป็น, “บัตรทอง” รักษาทุกที่ ต่อยอดให้ดีขึ้นได้อย่างไร และประเด็นคนไทยใช้สิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้ทุกที่  

สำหรับในการจัดรับฟังความเห็นฯ ปีนี้ ยังมีการเสวนาหัวข้อ “ดอก ใบ ผล ความงดงามของการรับฟังความคิดเห็นประจำปี” มีผู้ร่วมเสวนา น.ส.ศิรินทิพย์ ขัติยะกาญจน์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาชน นพ.ศักดิ์ชาย ธนะรัชต์ ผอ.รพ.สต.บ้านฉาง ผู้แทนผู้ให้บริการ และเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมาร่วมสะท้อนแง่มุมต่างๆ ในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ยั่งยืน

ชวนประชาชนเข้าร่วมยกระดับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สปสช.ขอเชิญชวนผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ องค์กรวิชาชีพทางการแพทย์ เครือข่ายภาคประชาชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มาร่วมกันแสดงความเห็นต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งทุกๆ ความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อ สปสช. อย่างยิ่งในการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่คนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าของ” ประธานอนุกรรมการสื่อสารสังคมและรับฟังความคิดเห็นฯ กล่าว

นพ.เจษฎา กล่าวว่า การรับฟังความคิดเห็นฯ สปสช.ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 18 (10) ที่ให้ บอร์ด สปสช. กำหนดให้จัดการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการเป็นประจำทุกปี นับเป็นกลไกสำคัญในระบบที่ก่อให้เกิดประโยชน์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขมาตลอด และที่สำคัญได้สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย สะท้อนถึงความเป็นเจ้าของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างแท้จริง