กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตนิด้า ครั้งที่ 41

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตนิด้า ครั้งที่ 41

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2562-2563

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ  

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตนิด้า ครั้งที่ 41

โดยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งดังกล่าว มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.นายยืน ภู่วรวรรณ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล)  2.นายสุเมธ ตันติเวชกุล ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ) และมีผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์อีกจำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.นายมีชัย วีระไวทยะ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ) 2.นายอภิชัย พันธเสน ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการพัฒนาสังคม)

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตนิด้า ครั้งที่ 41

นอกจากนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,224 คน ประกอบด้วยผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 64 คน และระดับปริญญาโท 1,160 คน

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กราบบังคมทูลเบิก ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจำนวนสองล้านบาท โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตนิด้า ครั้งที่ 41