PEA เลื่อนยื่นเอกสารคำเสนอขอขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

PEA เลื่อนยื่นเอกสารคำเสนอขอขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
23 เมษายน 2564
106

ปัจจุบันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและขยายเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ตระหนักถึงเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid 19

PEA จัดให้มีมาตรการจัดเหลื่อมเวลา ให้ประชาชนยื่นซองเอกสารคำเสนอขอขายไฟฟ้า โดยจำกัดจำนวนผู้มายื่นต่อวัน รวมถึงจัดให้มีการรักษาระยะห่างโดยให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา Covid 19 ทังนี้ จะเปิดให้ผู้ยื่นเข้าเลือกวันเวลามายื่นซอง ได้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 8.30 น. จนถึง วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 23.59 น.

โดยผู้ยื่นสามารถเลือก วัน และช่วงเวลาที่จะเข้ามายื่นซองเอกสาร ผ่านทางระบบ PPIM (https://ppim.pea.co.th) โดย log in ตาม User ที่เคยลงทะเบียนไว้ และเลือกวันเวลาที่ต้องการมายื่นเอกสาร พิมพ์ใบนัดหมายวันเวลายื่นเอกสารจากระบบ PPIM เพื่อนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ PEA ตามวันและเวลาที่นัดหมาย พร้อมซองเอกสารด้านเทคนิคและด้านราคาที่มีใบปะหน้าซองซึ่งพิมพ์จากระบบ PPIM หรือสำเนาใบเสร็จการชำระเงินค่าหลักประกันการยื่นซองเอกสารคำเสนอขอขายไฟฟ้า เพื่อแสดงว่าได้ชำระเงินค่าหลักประกันฯ เรียบร้อยแล้ว

PEA ขอให้ผู้ยื่นเร่งดำเนินการจองนัดหมายคิวการมายื่นซองเอกสารเพื่อรักษาสิทธิลำดับการยื่นซองเอกสารคำเสนอขอขายไฟฟ้าของผู้ยื่น ทั้งนี้ขอให้ ผู้ยื่น โปรดติดตาม ประกาศรายละเอียดขั้นตอน และเงื่อนไขการยื่นเอกสาร ผ่านทางเวปไซต์ PPIM ต่อไป

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แชร์ข่าว :
Tags: