บีโอไอกับมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

บีโอไอกับมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
25 พฤศจิกายน 2563
436

บีโอไอปรับปรุงมาตรการย่อย "การยกระดับไปสู่มาตรฐาน เพื่อความยั่งยืนในระดับสากล" ให้ครอบคลุมถึงอุตสาหกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากภาคเกษตร เช่น

  • มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร (ISO 22000)
  • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการป่าไม้แบบยั่งยืน (ISO 14061)

แบ่งเป็น 5 มาตรการย่อย ภายใต้มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ได้แก่

  1. การประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  2. การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
  3. การวิจัยและพัฒนาหรือออกแบบทางวิศวกรรม
  4. การยกระดับไปสู่มาตรฐาน เพื่อความยั่งยืนในระดับสากล
  5. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

โดยสิทธิและประโยชน์ของผู้ได้รับการส่งเสริมฯ คือ ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% ของวงเงินที่ใช้ในการปรับปรุง เป็นเวลา 3 ปี

 

ซึ่งบีโอไอขยายเวลายื่นขอรับการส่งเสริมตามมาตรการนี้ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2565

 

ขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำประกาศ หากแล้วเสร็จจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

อ่านเพิ่มเติมที่ https://www.boi.go.th/index.php?page=press_releases_detail&topic_id=127092&language=th&fbclid=IwAR1OpoqfKSzm1Dvq3ys1XkbAe1NkezTJEN-P-hH1TVR5dPdtGTev-bQltIA

 

แชร์ข่าว :
Tags:
BOI