บีโอไอ ฟื้นกิจการ ศูนย์จัดหา จัดซื้อวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และส่วนประกอบระหว่างประเทศ ( IPO )

บีโอไอ ฟื้นกิจการ ศูนย์จัดหา จัดซื้อวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และส่วนประกอบระหว่างประเทศ   ( IPO )
18 พฤศจิกายน 2563
672

บีโอไอ ฟื้นกิจการ ศูนย์จัดหา จัดซื้อวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และส่วนประกอบระหว่างประเทศ (IPO) โดยมีจุดมุ่งหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการวัตถุดิบชิ้นส่วน และส่วนประกอบแทนผู้ผลิต

ซึ่งจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการซื้อขาย ช่วยลดต้นทุนการผลิต และยังก่อให้เกิดธุรกิจต่อเนื่องระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขาย รวมทั้งก่อให้เกิดการจ้างงานในประเทศเพิ่มขึ้น

 

สิทธิประโยชน์ที่ผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจะได้รับ ได้แก่

- การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร

- การยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบ สำหรับการผลิตเพื่อการส่งออก

- รวมไปถึงสิทธิประโยชน์อื่นที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร

ซึ่งขณะนี้ บีโอไออยู่ระหว่างการจัดทำประกาศ หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

อ่านเพิ่มเติมได้ที่   https://www.boi.go.th/index.php?page=press_releases_detail&topic_id=127092&fbclid=IwAR0T7pMER04EjwbsKFLVb20bI_Jf6isDF2iA6qE9yvKtRxbpLJPmvYpzk3E&language=th

 

แชร์ข่าว :
Tags:
BOI