การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กับโครงการ Wastewater Reclamation

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กับโครงการ Wastewater Reclamation

ในปัจจุบัน ความตระหนักรู้และความใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่มากขึ้นของสังคม ขับเคลื่อนให้ภาคอุตสาหกรรมและบริษัทต่างๆ คิดค้นแนวทางการดำเนินงาน รวมถึงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสร้างสรรค์โลกที่น่าอยู่สำหรับคนรุ่นหลัง

ประโยชน์มหาศาลจากการนำเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ในอุตสาหกรรมนั้นทำให้องค์กรเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่มุ่งเน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นกว่าเคย เช่น การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายจะได้รับการบริหารจัดการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีไหลเข้าสู่ระบบนิเวศ โดยเฉพาะแหล่งน้ำธรรมชาติอีกครั้ง เพราะสารพิษ เหล่านี้สามารถสร้างความเสียหายในระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงสุขภาพและวิถีชีวิตของคน สัตว์และพืชอีกด้วย เนื่องจากทุกชีวิตล้วนต้องอาศัยน้ำสะอาดในการดำรงชีวิต

ภาคอุตสาหกรรมมีความจำเป็นต้องใช้น้ำในการดำเนินการผลิตเป็นปริมาณมากในแต่ละวัน โดยน้ำเสียจะถูกบำบัดก่อนนำกลับเข้าสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และมีการนำกลับมาใช้ใหม่บ้างบางส่วนซึ่งเป็นปริมาณไม่มากเนื่องจากข้อจำกัดทางด้านเทคโนโลยีและต้นทุนการดำเนินการ แต่ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยในปัจจุบัน โรงบำบัดน้ำเสียมากมายทั่วประเทศ สามารถใช้นวัตกรรมและโซลูชั่นใหม่ๆ มาบำบัดน้ำ และนำกลับมาใช้เป็นน้ำอุตสาหกรรมได้ใหม่ในปริมาณที่มีนัยสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กับโครงการ Wastewater Reclamation

ประหยัดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นปัจจัยสำคัญในด้านความมั่นคงของแหล่งน้ำ

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเทศไทยมักประสบปัญหาภัยแล้งบ่อยครั้ง ทำให้ปริมาณน้ำสำรองของประเทศลดน้อยลง ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม เป็นปัจจัยลบต่อการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งที่ผ่านมา รัฐบาลไทยจึงต้องใช้มาตรการและกฎระเบียบที่เข้มงวดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลนน้ำ

การใช้น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว ในภาคอุตสาหกรรม เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยเพิ่มความมั่นคงของแหล่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความขัดแย้งระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่เป็นผู้ใช้น้ำสาธารณะได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งสามารถ ลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งส่งผลโดยตรงกับการส่งเสริมความเชื่อมั่นให้กับ

นักลงทุน อีกทั้งยังสามารถลดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

องค์กรและภาคอุตสาหกรรม ตระหนักดีว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องลงมือสร้างความเปลี่ยนแปลง เพราะตอนนี้ประชากรโลกถึงร้อยละ 40 ได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านน้ำ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ทำให้ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ หันมาริเริ่มโครงการรักษาทรัพยากรน้ำ เพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นกับชาวชุมชนในพื้นที่นั้นๆ ได้

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP บริษัทในเครือของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป คือหนึ่งในบริษัทผู้เชี่ยวชาญในการบำบัดและนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ (Wastewater Reclamation) พร้อมขยายธุรกิจด้านการผลิตน้ำอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงนำเสนอบริการที่หลากหลายให้กับลูกค้า เช่น จัดหาและจำหน่ายน้ำดิบ การผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม การบริหารจัดการน้ำใช้แล้ว รวมทั้งการบำบัดน้ำใช้แล้วและนำกลับมาใช้ใหม่

“การศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการน้ำเริ่มได้รับการผลักดันสนับสนุนจากหลายภาคส่วนอย่างกว้างขวางมากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเราจะมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ รวมถึงต้นทุนในการติดตั้งเทคโนโลยีเพื่อดูแลน้ำก็ลดลงกว่าแต่ก่อน ทำให้การนำระบบใหม่ๆ มาใช้นั้นเป็นไปได้มากขึ้น”

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กับโครงการ Wastewater Reclamation

ดร.นิพนธ์ บุญเดชานันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าว

“โดยโครงการบำบัดน้ำใช้แล้วเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ของดับบลิวเอชเอ ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง สามารถผลิต Reclaimed Water ได้ 25,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

ในขณะที่โครงการบำบัดน้ำฯ ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ผลิตน้ำเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 5,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยโซลูชั่นบริหารจัดการน้ำของบริษัทฯ ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าภาคอุตสาหกรรม เพราะนอกจาก

จะช่วยดูแลรักษาระบบนิเวศและสำรองน้ำไว้ใช้ในยามขาดแคลนได้แล้ว การบำบัดน้ำอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ลูกค้ามีน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูงใช้ ในราคาที่ถูกลง เมื่อเทียบกับการใช้น้ำจากผู้ให้บริการในปัจจุบัน” ดร.นิพนธ์ กล่าวเพิ่มเติม

สานต่อโครงการรักษ์น้ำภายใต้พระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้เป็นแรงบันดาลใจผ่านการสร้างสรรค์และริเริ่มโครงการมากมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรน้ำ จากแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ท่านทรงศึกษาวัฏจักรของการเกิดน้ำท่วมและภัยแล้งในภาคพื้นต่างๆ ของประเทศ พร้อมนำเสนอแนวทางแก้ไขที่ยั่งยืน อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนทั่วไทย โครงการภายใต้พระราชดำริของพระองค์ มีบทบาทสำคัญในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์น้ำ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของทุกชีวิต

“โครงการ Clean Water for Planet ของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เป็นโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาอย่างยาวนานของบริษัท ด้วยความทุ่มเทแรงกายแรงใจ รวมถึงน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้เพื่อสร้างสร้างสรรค์ระบบนิเวศน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน” ดร.นิพนธ์ กล่าวสรุป

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กับโครงการ Wastewater Reclamation