กปภ. ลงนาม MOU กับ กพร. พัฒนาฝีมือแรงงานบุคลากรด้านประปา

กปภ. ลงนาม MOU กับ กพร. พัฒนาฝีมือแรงงานบุคลากรด้านประปา
29 มิถุนายน 2563
113

 

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) “การพัฒนาฝีมือแรงงานบุคลากรด้านประปา” ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุม 1508 ชั้น 5 อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค

นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในการจัดหาแหล่งน้ำดิบผลิตจัดส่งและจำหน่ายน้ำประปาทั่วประเทศ ยกเว้น (กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) ตามวิสัยทัศน์ “ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ” ดังนั้น กปภ. จึงร่วมมือกับ กพร. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเชื่อมท่อเหล็ก การเชื่อมท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) และการติดตั้งท่อ PVCโดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรในสาขาอาชีพด้านประปา พร้อมด้วยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและปรับปรุงมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประปา เพื่อสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านช่างประปาให้มีความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพนักงานในการยกระดับความสามารถทางอาชีพ และระดับองค์กรในการวางแผนพัฒนาบุคลากร หรือการสรรหาบุคลากรที่เป็นช่างฝีมือให้สอดคล้องกับงาน ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการภารกิจด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานให้บุคลากรในสายอาชีพด้านประปา เพื่อรองรับการขยายตัวระบบเศรษฐกิจในยุค 4.0 และความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน ซึ่ง กปภ. มุ่งมั่นให้เกิดการบูรณการภารกิจและแนวทางความร่วมมือให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่อไป

รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU ในครั้งนี้จะส่งผลให้เกิดความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการพัฒนาฝีมือแรงงานบุคลากรด้านประปา เพื่อมุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ และเป็นสิ่งหนึ่งที่ กปภ. มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำประปา ให้ผู้ใช้น้ำได้รับความสะดวกสบายในการใช้น้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึงในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศต่อไป

-------------------------------------
กองสื่อสารองค์กร
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
0 2551 8101

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง