มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
27 กุมภาพันธ์ 2563
1310

จากการประสานงานร่วมกันอย่างใกล้ชิตระหว่างคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ (ในฐานะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ) คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้กำหนดสิทธิและประโยชน์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนพัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะในประเทศไทย โดยได้ออกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ส.7/2561 ลงวันที่ 28 ธันวาคุม 2561 เรื่อง การให้ส่งเสริมกิจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ประกอบด้วย3 ประเภทกิจการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก้าวต่อไปของเมืองอัจฉริยะประเทศไทย

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาแนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเป็นเรื่องที่สำคัญที่เกิดขึ้นทั่วโลก เนื่องจากการเติบโตและขยายตัวของเมือง รวมถึงแนวโน้มในการพัฒนาเมืองอย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งประเทศไทยเองก็ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ถึงแม้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล แต่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลชุดใหม่จะยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และผลักดันให้เกิดเมืองอัจฉริยะ ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทยตามเป้าหมายที่วางไว้ เพราะเมืองอัจฉริยะจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เกิดการกระจายตัวของความเจริญ ลดความเหลื่อมล้ำของรายไต้ และนำไปสู่การพัฒนาที่ช่วยให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนตามความตั้งใจของรัฐบาลในที่สุด

แชร์ข่าว :
Tags:
BOI

ข่าวที่เกี่ยวข้อง