โฆษกชาวบ้าน หัวใจสำคัญในการสร้างความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชน

โฆษกชาวบ้าน หัวใจสำคัญในการสร้างความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชน
15 กุมภาพันธ์ 2563
830

“โฆษกชาวบ้าน คือหัวใจในการสร้างความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชน”  หากจะพูดถึงคำว่า โฆษก หลายๆ คนคงนึกถึงผู้ประกาศ ผู้โฆษณาหรือผู้แถลง เช่นเดียวกันกับโฆษกชาวบ้าน ที่ทำหน้าที่ เป็นกระบอกเสียง รับข้อมูลจากภาครัฐ   นำมาประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจ ระหว่างรัฐและประชาชน ในหมู่บ้าน และชุมชน เป็นสื่อกลางที่ประชาชนสามารถแจ้งปัญหา หรือความต้องการ ของคนในชุมชน และคนในพื้นที่  เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในพื้นที่

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดย พลโทพรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภาคในภาค 4 มีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นบรรยากาศความสงบสุข อันจะนำความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนสำคัญที่จะต้องเร่งดำเนินการ คือ งานการเสริมสร้างความเข้าใจ โดยจับมือกับองค์กรผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน โดยเฉพาะโฆษกชาวบ้าน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน พร้อมเป็นกำลังหลักในการดูแลพื้นที่ของตนเองให้มีความปลอดภัย

พลโท พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  พบปะโฆษกชาวบ้าน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา และความคิดเห็น แนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เกิดสันติสุข  การพบปะโฆษกชาวบ้านครั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 4   ได้รับฟังข้อเสนอจากโฆษกชาวบ้าน ด้วยความจริงใจ เพื่อที่จะร่วมกันคิด ร่วมกันทำ แสวงหาแนวทางป้องกัน และการขจัดปัญหาของพื้นที่ได้อย่างตรงจุด ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง เปิดเวทีให้โฆษกชาวบ้านได้เสนอแนะ ปัญหา ข้อขัดข้อง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมุ่งเน้นให้โฆษกชาวบ้านได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ทั้งนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำว่า “โฆษกชาวบ้านทุกคน ถือเป็นหัวใจในการสร้างความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชน” พร้อมเสนอนโยบายการดำเนินงาน 5 เรื่องสำคัญ ทั้งการแก้ปัญหายาเสพติดให้เป็นรูปธรรม การระดมสรรพกำลัง ทำให้พื้นที่ให้ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัยด้วยไมตรีจิต การเป็นมิตรกับทุกภาคส่วน รวมใจไทยหนึ่งเดียว และ กลมเกลียวสร้างสวรรค์สันติสุข  ให้โฆษกชาวบ้านได้เข้าใจ และได้ขยายผลสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องไปยังหมู่บ้านและชุมชนต่อไป

ปัจจุบันประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความตื่นตัวและต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยโฆษกชาวบ้านสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐ และประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ โดยการเป็นนักจัดรายการวิทยุชุมชน  การลงพื้นที่เข้าถึงประชาชน เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการเยี่ยมผู้ป่วย การช่วยเหลือผู้ยากไร้ การจัดเวทีระดับชาวบ้าน โดยนำข่าวสารจากสำนักปฏิบัติการข่าวสาร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อที่จะให้ประชาชนเข้าใจอันนำไปสู่การสร้างสันติสุขในพื้นที่

ทิวารัตน์ อาแว ประธานโฆษกชาวบ้าน จังหวัดนราธิวาส  กล่าวว่า บทบาทหน้าที่หลักของโฆษกชาวบ้าน คือการสร้างความรัก ความเข้าใจ ให้กำลังใจชาวบ้าน และถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐสู่ภาคประชาชน  พร้อมทั้งสนับสนุนให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในชุมชน การทำงานของโฆษกชาวบ้านสามารถช่วยแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการสร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้าน เรื่องใดที่ชาวบ้านไม่เข้าใจ เราต้องลงพื้นที่สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ชาวบ้าน ที่สำคัญพี่น้องโฆษกชาวบ้าน เราทำงานด้วยความดี ความจริงใจ นำเรื่องจริงมาพูด เพราะเราถือเป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยให้พื้นที่ของเรากลับมาสันติสุขได้อีกครั้ง

บทความโดย : ศปชส.กอ.รมน.ภาค 4 สน.

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง