ทส. เตรียมปั้น ทสม.กว่า 2.3 แสนคน เป็นนักสื่อสารสิ่งแวดล้อมกับคนรุ่นใหม่

ทส. เตรียมปั้น ทสม.กว่า 2.3 แสนคน เป็นนักสื่อสารสิ่งแวดล้อมกับคนรุ่นใหม่
3 ธันวาคม 2562
142

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเครือข่าย ทสม. ประจำปี และกิจกรรมวัน ทสม. แห่งชาติ พร้อมมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติให้กับ “ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น” ระดับจังหวัด ระดับภาค และ ดาวรุ่ง ระดับประเทศ รวม 111 รางวัล เผย คาดหวัง ทสม. กว่า 2.3 แสนคน เป็นนักสื่อสารสิ่งแวดล้อม เน้นสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ ผ่านช่องทางการสื่อสาร  ที่ทันสมัย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ โดยเฉพาะการจัดการขยะพลาสติก  ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กทม.เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ที่ผ่านมา

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญกับ พลังการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพราะลำพังภาครัฐเอง ไม่สามารถจัดการปัญหาได้ทั้งหมด จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนจิตอาสาและเครือข่ายอาสาสมัครต่างๆ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเองและประเทศชาติ ส่งต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคตต่อไป ทส. จึงได้มีนโยบายสนับสนุนการทำงานของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ ทสม. ที่มีอยู่ทั่วประเทศ กว่า 230,000 คน รวมทั้งเครือข่ายอื่นๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เกิดสมดุลและยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ดูแลโลกเพื่อให้โลก ดูแลเรา” ส่งเสริมให้เครือข่าย ทสม. มีความเข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน ตลอดจน ร่วมเป็นจิตอาสาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด และน้อมนำแนวพระราชดำริและศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางการทำงานด้วยหัวใจของจิตอาสาในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นตนเองมากขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะนโยบายสำคัญ

ทั้งนี้ เครือข่าย ทสม. นับเป็นฟันเฟืองหลักที่จะช่วยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน พร้อมทั้งเป็นแบบอย่าง และช่วยผลักดันให้ชุมชนตระหนักถึงวิกฤติของปัญหา เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นได้ โดยเฉพาะการจัดการขยะพลาสติก ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้คนในชุมชน “ลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติก” สื่อสารกับชุมชน เน้นย้ำถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และปรับพฤติกรรมเดิม ลดการใช้ถุงพลาสติกและพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง หันมาใช้ถุงผ้า กล่องบรรจุอาหารหรือวัสดุธรรมชาติแทน ตลอดจนลดการใช้ถุงพลาสติกในการใส่บาตรพระสงฆ์ รวมทั้งผลักดันให้ชุมชน ร้านค้า และตลาดเป็นต้นแบบของการลดใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น โดยต้องมีการประเมินผลทุกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ ที่นับตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จะร่วมใจกันงดให้ถุงพลาสติกหูหิ้วกับลูกค้า นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังให้ เครือข่าย ทสม. แต่ละจังหวัด ทำหน้าที่เป็นนักสื่อสารสิ่งแวดล้อม เชิญชวนพี่น้อง ทสม. ให้เข้าร่วมเป็น ทสม. จิตอาสาพระราชทาน ตลอดจนเน้นการสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ผ่านช่องทางการสื่อสารสมัยใหม่ที่เป็นกระแสนิยม เช่น line Facebook หรือ Youtube ให้มากขึ้น เพื่อจูงใจให้พวกเขาเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในทุกด้าน ทั้งด้านการจัดการขยะต้นทาง การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตลอดจนเป็นกลไกเฝ้าระวัง และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

ด้าน นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปัจจุบัน มี ทสม. ทั่วประเทศ จำนวน 230,830 คน เปรียบเสมือน “โซ่ข้อกลาง” เชื่อมประสานการทำงานระหว่างภาครัฐและประชาชนให้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และมีความตระหนักต่อคุณค่า ความสำคัญของฐานทรัพยากรต่างๆ ในชุมชน จนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้หลัก 4 ป. ได้แก่ ป - ประสานความร่วมมือ ป - ประชาสัมพันธ์ ป - ปฏิบัติ สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ ในท้องถิ่น และ ป - ประเมินผล และเพื่อให้การขับเคลื่อนการทำงานสนองพระราโชบายในหลวง รัชกาลที่ 10  จึงได้ขยายผล พัฒนาเครือข่าย ทสม. ไปสู่การเป็นเครือข่าย ทสม. จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.  ซึ่งขณะนี้ มี ทสม. จิตอาสาทั่วประเทศแล้ว มากกว่า 85,000 คน

แชร์ข่าว :
Tags: