บีโอไอชี้แจงกรณี ข้อกังวลนักลงทุนต่างชาติ ซื้อที่ดินแลกกับการลงทุนในอีอีซี

บีโอไอชี้แจงกรณี ข้อกังวลนักลงทุนต่างชาติ ซื้อที่ดินแลกกับการลงทุนในอีอีซี
20 พฤศจิกายน 2561
1124
 

ตามที่มีข้อกังวลเกี่ยวกับการถือครองที่ดินของนักลงทุนต่างชาติในพื้นที่อีอีซีนั้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ขอชี้แจงข้อมูลในเรื่องนี้ว่า ตามมาตรา 27 ของ พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 กำหนดให้ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถขออนุญาตถือกรรมสิทธิ์ที่ดินสำหรับประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนได้ตามจำนวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ซึ่งในการอนุญาต สำนักงานจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของจำนวนที่ดินที่จำเป็นต้องใช้เพื่อประกอบกิจการเฉพาะในส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเท่านั้น และหากเลิกกิจการหรือโอนกิจการให้แก่ผู้อื่น ต้องจำหน่ายที่ดินภายใน 1 ปีด้วย 

นอกจากนี้ ในการให้การส่งเสริมการลงทุนกิจการใดนั้น คณะกรรมการก็ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นกิจการที่มีประโยชน์ต่อประเทศ และกำหนดเงื่อนไขในการให้การส่งเสริมที่เหมาะสมกับสิทธิและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับboi