ซีแอนด์จีฯ  เตรียมความพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการกำจัดมูลฝอย

25 พฤศจิกายน 2563
106

พร้อมสร้างการรับรู้ โครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม 2563

ซีแอนด์จีฯ  เตรียมความพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมสร้างการรับรู้ โครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ภายในสิ้นปี 2563 นี้  

นางสาววรรณ์รัฏฐ์ สมรรคนัฏ ผู้จัดการฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน/วัน กล่าวถึงความคืบหน้าของการดำเนินโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน/วัน ว่า ขณะนี้ บริษัท อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัด กระบวนการรับฟังความคิดเห็น โดยจะเปิดโอกาสให้ประชาชนโดยรอบในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรและผู้มีส่วนได้เสียได้รับรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการในด้านต่างๆ และสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการในทุกมิติ เช่น การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ การควบคุมการดำเนินงานให้มีความปลอดภัย ตลอดจนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ ที่จะมีต่อชุมชน เป็นต้น

เพื่อรวบรวมประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นมาพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2563 นี้ จากนั้นจะะสรุปผลเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะในวงกว้างในหลากหลายช่องทางเช่น ภายในชุมชนที่อยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร, สำนักงาน กกพ. ประจำเขต, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด,  และสำนักงานเขตในพื้นที่ เป็นต้น โดยคาดว่ากระบวนการรับฟังความคิดเห็นและจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ จากนั้นจะขอใบอนุญาตในการก่อสร้างโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดดำเนินการภายในปี 2566  

โครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน/วัน ตั้งอยู่ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม 104 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม มีพื้นที่ประมาณ 39 ไร่ หรือ 63,000 ตารางเมตร เป็นการลงทุนตามพ.ร.บ.ร่วมทุนฯ ในรูปแบบ (BOT - Build Operate Transfer) โดยเอกชนเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างโรงงานพร้อมเดินระบบกำจัดมูลฝอยโดยใช้เทคโนโลยีเตาเผาความร้อนสูงที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการกำจัดมูลฝอยไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวันและได้ประโยชน์จากการกำจัดมูลฝอยในรูปของพลังงานไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 30 เมกะวัตต์  

แชร์ข่าว :
Tags: