บีเจซี รับรางวัลกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14

30 กันยายน 2563
114

นายธีระ  วีรธรรมสาธิต  เป็นตัวแทนรับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2563

 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือบีเจซี โดย นายธีระ  วีรธรรมสาธิต ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท เป็นตัวแทนรับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2563 จากนายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ กระทรวงแรงงาน โดย บีเจซีได้รับรางวัลเกียรติยศดังกล่าว เป็นปีที่ 14 อย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นในปณิธานด้านการปลูกฝังค่านิยมองค์กรทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ หัวใจคือลูกค้า (Customer at heart) กล้าที่จะเปลี่ยน (Drive Change) เพียรสู่ความเป็นเลิศ (Strive for excellence)และ เพลิดเพลินงานสนุก สานสุขในองค์กร (Happy workplace) มุ่งสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร เอื้อต่อการแสดงศักยภาพของพนักงานทุกคน พร้อมส่งเสริมความร่วมมือและการทำงานเป็นทีมทั่วทั้งองค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกัน  ส่งผลให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและมีความสุขในการทำงาน

แชร์ข่าว :
Tags: