มนพ. จับมือ 3 หน่วยงานรัฐเสริมหลักสูตรสายอาชีพ

15 สิงหาคม 2562
863

ม.นครพนม จับมือ 3 หน่วยงานภาครัฐ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเสริมหลักสูตรสายอาชีพให้สอดคล้องความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

วันที่14 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและสนับสนุนการจัดการศึกษา ร่วมกับ 3 หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม โดยนายพิเชฎฐ์ หลั่งทรัพย์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม ,สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม โดยนายปริญญา ธรเสนา ศึกษาธิการจังหวัดนครพน, และกรมปศุสัตว์ โดยนายสมชาย อนันตจารุตระกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มีผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยนครพนม ,สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม ,สำนักศึกษาธิการจังหวัดนครพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องพนมนาคา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม การลงนาม ฯ ครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยนครพนม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จำนวน 3 ฉบับ โดยมีเนื้อหาดังนี้


ฉบับที่ 1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนม กับสำนักอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การบริการวิชาชีพ แลกเปลี่ยนบุคลากรด้านวิชาการ การพัฒนาบุคลากรเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการ อีกทั้งร่วมจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน และใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการศึกษา


ฉบับที่ 2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม กับมหาวิทยาลัยนครพนม มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการด้านการเกษตร วิชาชีพ พัฒนาทักษะทางอาชีพ และส่งเสริมการเรียนต่อสายอาชีพในระดับสูงขึ้นของผู้เรียน


ฉบับที่ 3 บันทึกข้อตกลงกำหนดโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ภาคปกติ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการปศุสัตว์ ระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนม กับกรมปศุสัตว์ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แก่บุคลากรสังกัดกรมปศุสัตว์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดย สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม


ทั้งนี้มหาวิทยาลัยนครพนม จัดการเรียนการสอนในระดับหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรปริญญาโท ส่วนในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินการเร่งพัฒนางานด้านวิชาการ องค์ความรู้ งานวิจัย และพัฒนาหลักสูตรให้สอดรับกับตลาดอาชีพในปัจจุบันมากขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาต่าง ๆ สามารถเข้าถึงบริการด้านวิชาการได้ในทุกหลักสูตร

แชร์ข่าว :
Tags: