นิด้าจัดปาฐกถาพิเศษ “นิด้ากับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน”

14 สิงหาคม 2562
706

โดยมี ชวน หลีกภัย , สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ , จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ , อนุพงษ์ เผ่าจินดา , อุตตม สาวนายน และ สุวิทย์ เมษินทรีย์ ร่วมวงปาฐกถา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์แถลงข่าวการจัดงานปาฐกถาพิเศษ “นิด้ากับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน” และร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี และสมาชิกรัฐสภา ภายใต้ธีมงาน “Proud to be NIDA”โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และพลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมแถลงข่าว ณห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันที่ 7 สิงหาคม 2562

ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ก่อตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2509 และจะมีอายุครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนาในวันที่ 1 เมษายน 2564 มีคณาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถเชี่ยวชาญในหลายสาขาวิชา มีสิ่งอำนวยความสะดวกเทียบเคียงมหาวิทยาลัยระดับโลก ผลิตบัณฑิตนักบริหารที่มีคุณภาพออกสู่สังคม เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนของประเทศมากกว่า 80,000 คน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สถาบันได้ขับเคลื่อนนโยบายที่มุ่งเน้นคุณภาพในทุกพันธกิจ โดยการพัฒนาหลักสูตรใหม่ การวิจัย การบริการวิชาการทีตอบสนองความต้องการของประเทศ การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับ รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของสถาบัน เพื่อพัฒนาสถาบันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) เป็นเวลากว่า 5 ทศวรรษแล้วที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้ “สร้างปัญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง”

สถาบันได้ผลิตผลงานวิจัย งานบริการทางวิชาการ สร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสถาบันให้เป็นเสาหลักทางปัญญาและการศึกษา ในทุกศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงและสมบูรณ์พูนสุข เพื่อให้สมดั่งพระราชประสงค์ขององค์ผู้ก่อตั้ง และทำให้นักศึกษาและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ดังวิสัยทัศน์ของสถาบัน คือ การเป็นสถาบันชั้นนำแห่งชาติที่สร้างผู้นำและองค์ความรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล

ด้วยเหตุนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสมาคมนักศึกษาเก่าฯ จึงได้จัดงาน “นิด้ากับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน” เพื่อเป็นเวทีในการส่งมอบงานวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research) ที่เป็นประโยชน์กับการพัฒนาประเทศของคณาจารย์ประจำสถาบันให้แก่รัฐบาล รวมถึงการเชิญนักศึกษาเก่าของสถาบันที่ดำรงตำแหน่งสำคัญในฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศมาร่วมปาฐกถาพิเศษให้ความรู้ พร้อมกับจัดแสดงความยินดีให้กับนักศึกษาเก่าของสถาบันที่ได้รับการโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งสำคัญของประเทศ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารสถาบัน นักศึกษาเก่า และคณาจารย์ของสถาบัน โดยงานจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30-22.30 น. ณ ห้อง BCC Hall โรงแรมเซ็นทราราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ

โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการ และ การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ“นิด้ากับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน” โดย ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร , ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ,นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ , พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย , ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,600 คน

แชร์ข่าว :
Tags: