เปิดรับสมัคร นักศึกษาป.โท 'ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล'

15 พฤษภาคม 2562
9362

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ศาสตร์แห่งศิลปะประยุกต์ที่เชื่อมโยงศิลปะแขนงต่างๆเข้าไว้ด้วยกันและนำเสนอให้ปรากฏออกมาในรูปของสื่อภาพเคลื่อนไหวและเสียงที่ถือเป็นเครื่องมือที่มีอิทธิพลทางการสื่อสารในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด และนับเป็นสื่อหลักที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนกระบวนการทางการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมาอย่างยาวนาน สื่อภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ในปัจจุบันจึงยังคงมีบทบาทสำคัญครอบคลุมกลุ่มวิชาชีพต่างๆได้อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพยนตร์เพื่อความบันเทิง การโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ สื่อทางการศึกษาในทุกระดับชั้น งานในแวดวงวิทยุโทรทัศน์ งานอีเวนท์หรืองานกิจกรรมพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเป็นการศึกษาศิลปะวิทยาการในระดับมืออาชีพสำหรับผู้ที่ต้องการแสวงหาความรู้ขั้นสูงด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลโดยเน้นหนักให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้ศึกษาสู่การเป็นนักวิชาการด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล และความเป็นเลิศในสายวิชาชีพด้านต่างๆ อาทิ การกำกับ การเขียนบท การอำนวยการสร้าง การถ่ายภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล การตัดต่อและการลำดับภาพ

1_43

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

การศึกษาระดับมืออาชีพและองค์ความรู้ขั้นสูงทางด้าน

ผู้กำกับการแสดง
นักเขียนบทภาพยนตร์และโทรทัศน์
ผู้อำนวยการสร้าง
ผู้สร้างภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ผู้ตัดต่อลำดับภาพ และเสียง
ผู้สร้างภาพยนตร์โฆษณา
นักวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษา
ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา โดยผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
สำหรับผู้ที่ไม่ได้ศึกษาทางด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ในระดับปริญญาตรีมาก่อน หรือ ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการสอนเสริมวิชาปรับพื้นฐานให้ ก่อนเข้าศึกษาตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รายละเอียด http://kbu.ac.th/home/Film-Video/

แชร์ข่าว :
Tags: