ประชาสัมพันธ์

SISBนำเสนอข้อมูลแก่นักวิเคราะห์ ผู้แนะนำการลงทุนบล.ฟินันเซีย

ร่วมจัดบรรยายนำเสนอข้อมูลให้แก่นักวิเคราะห์และผู้แนะนำการลงทุนของฟินันเซีย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 14 อาคารอัลม่าลิงค์

SISB –  คุณยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซ้าย), คุณสุนันทา ลีลาแสงลาย ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ขวา) บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) และคุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ (กลาง) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น (Lead Underwriter) ร่วมจัดบรรยายนำเสนอข้อมูลให้แก่นักวิเคราะห์และผู้แนะนำการลงทุนของฟินันเซีย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 14 อาคารอัลม่าลิงค์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร (Public Relations) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทร: 02-032-3643-6 อีเมล: [email protected] เว็บไซต์: https://www.fnsyrus.com/th/home/