เวียดนามแนวโน้มโตดี บลจ. แอสเซท พลัส ส่ง ASP-VIETRMF

6 กันยายน 2561
649

จัดพอร์ตลงทุนเพื่อเพิ่มโอกาสในการสะสมเงินก่อนเกษียณ ส่งกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-VIETRMF)

นายรัชต์  โสดสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ. แอสเซท พลัส) เปิดเผยว่า ประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนทั้งใน และต่างประเทศ เนื่องจาก พื้นฐานที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจประเทศเวียดนาม โดยปัจจุบันมีเม็ดเงินต่างชาติไหลเข้าสู่เวียดนามเป็นอันดับต้น ๆ ในภูมิภาคอาเซียน ส่งผลให้ตลาดหุ้นเวียดนามเติบโตขึ้นอย่างมาก และมีบริษัทจดทะเบียนใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมายในช่วงที่ผ่านมา ด้วยปัจจัยทั้งหมดนี้ เราเล็งเห็นถึงโอกาสการลงทุน จึงจัดตั้งกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-VIETRMF) เป็นกองทุนตราสารทุนระดับความเสี่ยง 6 มีนโยบายเน้นการลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจหลักในประเทศเวียดนาม ที่เชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต โดยผสมผสานทั้งการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามโดยตรงผ่านการคัดเลือกหุ้นรายตัวโดยผู้จัดการกองทุน บลจ. แอสเซท พลัส การลงทุนผ่านหน่วยลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และกองทุนรวม ETF ที่เน้นลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนาม ซึ่งเหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ และคาดหวังได้รับผลตอบแทนในระยะยาว โดยมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน1 ทั้งนี้ กองทุน ASP-VIETRMF มีมูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท กำหนดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ตั้งแต่วันนี้ - 17 กันยายน 2561 ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท ภายหลัง IPO กองทุนจะเปิดให้ซื้อทุกวันทำการ และขายคืนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันพุธ หากตรงกับวันหยุดจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไปภายในสัปดาห์นั้น

นายรัชต์ กล่าวต่อว่า เราจัดตั้งกองทุนนี้ขึ้นมา เพื่อให้ผู้ลงทุนได้ออมเงินระยะยาว และยังได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเรามองว่าการลงทุนในประเทศเวียดนามนั้น เหมาะสมกับการลงทุนเพื่อการออมในระยะยาว เนื่องจากเรามองว่าประเทศเวียดนามยังมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมากในอนาคตจากปัจจัยหลัก 3 ปัจจัย

ได้แก่ ศักยภาพของประชากรในเวียดนาม พร้อมที่จะรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยประชากรในประเทศเวียดนามส่วนใหญ่ เป็นประชากรในวัยทำงาน ประกอบกับปัจจุบันที่เวียดนามมีอัตราการว่างงานต่ำ ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศปรับตัวไปในทางที่ดี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลัก ในการส่งเสริม การยกระดับจากประเทศด้อยพัฒนาสู่ประเทศกำลังพัฒนา มีการลงทุนจากต่างชาติไหลเข้ามาในประเทศอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากเวียดนามได้ลงนามในข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) กับประเทศต่าง ๆ กระตุ้นให้นักลงทุนต่างชาติ ต้องการที่จะเข้ามาใช้เวียดนามเป็นตลาดและฐานส่งออกมากขึ้น ซึ่งคาดว่าในอนาคต เวียดนามจะสร้างสัญญานี้กับทางฝั่งยุโรปเช่นกัน การสนับสนุนจากรัฐบาล ได้แก่ นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายโดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ  การบริหารค่าเงินด่องเพื่อรักษาความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในช่วงที่เกิดการอ่อนค่าลงของสกุลเงินในภูมิภาค เพื่อกระตุ้นการส่งออก และการเพิ่มทุนสำรองระหว่างประเทศ เพื่อการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและเพื่อไม่ให้ความผันผวนจากภายนอกเข้ามาสร้างผลกระทบต่อธุรกิจเวียดนาม อีกทั้งเรื่องข้อตกลงทางการค้าที่เอื้อต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ เช่น ข้อตกลงกับกลุ่มเศรษฐกิจพิเศษ APEC, TPP, RCEP,และ ASEAN  รวมถึงนโยบายที่ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ เช่น การผ่อนปรน สิทธิในการเป็นเจ้าของบริษัทจดทะเบียนของชาวต่างชาติ (Foreign Ownership) จากเดิมที่ไม่เกิน 49% เป็น 100% ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจเวียดนามให้ขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ และ ผลักดันตลาดหุ้นเวียดนามให้เติบโตต่อไปด้วย นายรัชต์กล่าว

แม้ว่าตอนนี้ตลาดเวียดนามจะผันผวนอย่างมาก จากปัจจัยรบกวนภายนอกประเทศระยะสั้นถึงระยะกลาง อาทิเช่น สงครามทางการค้า จะเห็นว่าตลาดเวียดนามปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง อย่างก้าวกระโดดมาถึง 6 เท่า จาก ปี 2556 (ที่มา: Credit Suisse : Asia Pacific / Vietnam, Equity Research Strategy , Bloomberg, ณ 27 พ.ย. 2560)  ประกอบกับผลการดำเนินการเฉลี่ยดัชนี 18% ต่อปี (ที่มา: Bloomberg, ณ 21 ธ.ค. 2560) แสดงถึงพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง  รวมถึงการผลักดันของรัฐบาล เพื่อพัฒนาตลาดหุ้น จากFrontier Market สู่ Emerging Market ภายในปี 2020 ด้วยแล้ว ช่วยให้ตลาดมีแนวโน้มการขยายตัวในอนาคต เหมาะกับการลงทุนในระยะยาว อย่างไรก็ตามการลงทุนในตลาด Frontier Market เหมาะกับนักลงทุนที่มีความเข้าใจในการลงทุน และสามารถยอมรับความเสี่ยงสูงได้

ผู้ที่สนใจสามารถลงทุนในกองทุน ASP-VIETRMF ได้ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรกเพียง 5,000 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายได้ที่ บลจ. แอสเซท พลัส ติดต่อ Asset Plus Customer Care 0 2672 1111 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.assetfund.co.th   หรือติดต่อผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า  เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุน RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน” *การได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุน RMF-LTF เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หรือต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับ พร้อมชำระเงินเพิ่มหรือเบี้ยปรับตามที่ระบุในประมวลรัษฎากร 1กองทุน ASP-VIETRMF มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉพาะส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน  เนื่องจากกองทุนมิได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน  ผู้ลงทุนจึงอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

แชร์ข่าว :
Tags: