มูลนิธิสัมมาชีพ ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 9

16 สิงหาคม 2561

โครงการผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 9 มูลนิธิสัมมาชีพ ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนรับฟังการบรรยายจาก ดร.อุตตม สาวนายน รมว.

โครงการผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 9 มูลนิธิสัมมาชีพ ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนรับฟังการบรรยายจาก               ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในหัวข้อเรื่อง “New S-Curve ก้าวย่างใหม่ของเศรษฐกิจ” ,            คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อเรื่อง “การบริหารสู่ความยั่งยืน” และ         คุณทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการสายงานปฏิบัติการเชิงพื้นที่ สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ในหัวข้อเรื่อง “EEC หัวลากขบวนใหม่ของเศรษฐกิจไทย” ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-14.30 น. ณ ห้องประชุมแก้ววิเชียร ชั้น 11 อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SMEDevelopment Bank) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ(แผนที่ตามแนบ) โดยมีกำหนดการดังนี้

    น.                  ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

08.45– 09.00 น.                  แนะนำรายการ

      .30 น.                  

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

          บรรยายเรื่อง “New S-Curve ก้าวย่างใหม่ของเศรษฐกิจ”

10.30– 10.45 น.                   เบรก                                  

10.45– 12.00 น.                   คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

                                             บรรยายเรื่อง “การบริหารสู่ความยั่งยืน”

12.00– 13.00 น.                   รับประทานอาหารกลางวัน

13.00– 14.30 น.                   คุณทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการสายงานปฏิบัติการเชิงพื้นที่                                                                              สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก                                                                                            บรรยายเรื่อง “EEC หัวลากขบวนใหม่ของเศรษฐกิจไทย”

มูลนิธิสัมมาชีพ หวังว่าจะได้ต้อนรับท่านในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้                                  ผู้ประสานงานสื่อมวลชน :                                                                                                                                                                                     กุนฑีรา วิรุฬห์วิริยกุล 081-446-8336                                                                                                                                                                                 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 9มูลนิธิสัมมาชีพ                     

แชร์ข่าว :
Tags: