ก.แรงงาน จัด MOU 3 หน่วยงาน สร้างวัฒนธรรมปลอดภัยในสถานศึกษา

20 มิถุนายน 2561
1984

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “Safety Thailand ในสถานศึกษากับเยาวชน สู่วัยแรงงาน”

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในฐานะเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “Safety Thailand ในสถานศึกษากับเยาวชนสู่วัยแรงงาน” และพิธีลงนามความร่วมมือ “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สู่สถานศึกษา” ระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานคร และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม กระทรวงแรงงาน ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีนโยบายหลัก 3 ประการ คือ 1.สร้างการรับรู้และจิตสำนึกด้านความปลอดภัยฯ 2.เคร่งครัดการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยฯ และ 3.สร้างกลไกประชารัฐในการดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี”และแผนปฏิบัติการตามโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (SafetyThailand) มีเป้าหมายหลักคือการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน และวิสัยทัศน์อุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์ โดยมีกลไกสำคัญ คือ การสร้างความตระหนักรู้และปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยฯ การพัฒนาพฤติกรรมการทำงานและการดำรงชีวิตภายใต้แนวคิด “ปลอดภัยไว้ก่อน มีสติก่อนเริ่ม” พร้อมปรับเปลี่ยนและลดพฤติกรรมเสี่ยงตั้งแต่วัยเยาว์

ดังนั้น นักเรียน นักศึกษา จึงเป็นเป้าหมายหลักเนื่องจากเป็นบุคลากรกำลังแรงงานที่มีความสำคัญของชาติในอนาคต อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยเน้นให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความปลอดภัยฯ ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กร พัฒนาศักยภาพทางเทคนิควิชาการในการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการนี้มีกิจกรรมประกวดสถานศึกษาปลอดภัย เป็นการดำเนินการภายใต้บันทึกความร่วมมือการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา ระหว่างภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมให้มีกิจกรรมเรื่องความปลอดภัยให้แก่นักเรียน นักศึกษา ก่อให้เกิดวัฒนธรรมในเชิงป้องกัน ซึ่งจะทำให้นำไปสู่การลดอัตราการประสบอันตรายลดลง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ Safety Thailand ต่อไป

 “นอกจากนี้ในงานดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ สถานศึกษาปลอดภัยต้นแบบดีเด่น แก่โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ (กุลางกูรอุปถัมภ์) สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยในแก่นักเรียน และบุคลากรด้านการศึกษาของโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่องด้วย” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าว

แชร์ข่าว :
Tags: