โรงเรียนนานาชาติ BASISเตรียมเปิดหลักสูตรครั้งแรกในประเทศไทย

โรงเรียนนานาชาติ BASISเตรียมเปิดหลักสูตรครั้งแรกในประเทศไทย

พร้อมเปิดแคมปัสใหม่ในประเทศไทยเป็นลำดับที่ 5 เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบการศึกษาที่เกิดขึ้นทั่วโลก

 

กรุงเทพมหานคร – สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับโลก โรงเรียนนานาชาติ BASIS จากสหรัฐอเมริกา เตรียมพร้อมเปิดแคมปัสใหม่ในประเทศไทยเป็นลำดับที่ 5 เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบการศึกษาที่เกิดขึ้นทั่วโลก

BASIS International School Bangkok มีกำหนดเปิดในเดือนกันยายน พ.ศ.2562 บนพื้นที่บริเวณถนนพระราม 2 โดยเป็นการต่อยอดจากความสำเร็จของโรงเรียนในระบบ BASIS จากสหรัฐอเมริกา ที่ขยายตัวเติบโตคู่กับวงการการศึกษากว่า       2 ทศวรรษ และบ่มเพาะนักเรียนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ มีความสามารถเฉพาะตัวที่โดดเด่น และสร้างผลการเรียนยอดเยี่ยมในระดับต้นๆ ของระบบการศึกษานานาชาติ

 ด้วยโครงสร้างระบบการศึกษาในหลักสูตร BASIS ที่มีความพิเศษเฉพาะตน ด้วยวิธีการเรียนการสอนที่ทดสอบแล้วว่าได้ผลจริง  มุ่งสร้างศักยภาพในการเรียนรู้ และทำให้นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั่วโลกได้ โรงเรียนเครือข่ายในหลักสูตรของ BASIS วางเป้าหมายในการสร้างรูปแบบ และระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานอันจะส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในระดับการศึกษาสากล หลักสูตรของ BASIS มีการคัดเลือกครูผู้สอนที่มีความชำนาญตามสาขาวิชาเฉพาะทาง รวมทั้งนักบริหารการศึกษาที่มีความสนใจ ใฝ่รู้ และกระตือรือร้นในการผลักดันให้รูปแบบการศึกษาที่ดีเหล่านี้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้จริง

 

โรงเรียนนานาชาติ BASIS มุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนาระบบการศึกษาเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเหมาะกับแต่ละช่วงวัย อีกทั้งมุ่งเน้นแนวทางการศึกษาตามหลัก 4 ศาสตร์ 4 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology)  วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics)  ผนวกกับวิชาศิลปศาสตร์ขั้นสูง ในหลากหลายสาขา นักเรียนจะได้เรียนรู้ศาสตร์แห่งนักคิด ศาสตร์แห่งดนตรี เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และพลศึกษา โดยองค์ความรู้เหล่านี้จะถูกผูกโยงกัน เพื่อเติมต่อเป้าหมายแห่งการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในตัวผู้เรียน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำรงชีวิตและการทำงานในอนาคต ทั้งนี้ในกระบวนการเรียนการสอนนั้น จะประกอบไปด้วยกิจกรรมทั้งใน และ นอกห้องเรียน เพื่อเสริมทักษะ และเพื่อทำให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ที่หลากหลายรอบด้าน 

 

ระบบการศึกษาในประเทศไทย ผ่านการเปลี่ยนแปลง และมีการวางเป้าหมายในการเรียนรู้ของเด็กรุ่นใหม่ที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อนหน้า ความต้องการระบบการศึกษาที่ดีที่ตอบรับพัฒนาการของเด็กๆ อย่างสมวัยไม่เร่งรัด ทำให้ระบบการเรียนการสอนในแบบของ BASIS ซึ่งประสบความสำเร็จในทุกที่ที่มีการเปิดการเรียนการสอนอย่างมาก ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา และที่เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน ซึ่งเปิดตัวโรงเรียนนาชาติ BASIS ไปในปี พ.ศ.2558 ตามมาด้วยเมือง    กว่างโจว ในประเทศจีนที่เปิดขึ้นในปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านการศึกษาในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

 

“ในโลกยุคดิจิทัล การเสาะหาครูอาจารย์ที่เป็นมืออาชีพ สามารถสื่อสารได้หลายภาษา และมีความใส่ใจต่ออนาคตของนักเรียน มีความสำคัญอย่างมาก เพราะครูเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสนใจใฝ่รู้ของเด็ก และครูที่มีความสามารถยอดเยี่ยมยังจะช่วยวางรากฐานการเป็นนักเรียนที่มีความใฝ่รู้ให้กับเด็กๆ ได้” แคโรไลน์ แมคกาวีย์ ซีอีโอจากสถาบัน BASIS อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นผู้วางรากฐานโรงเรียนนานาชาติ BASIS แห่งใหม่ ใน กรุงเทพมหานคร กล่าว และบอกว่า “นี่คือเป้าหมายของการสร้าง BASIS International School Bangkok  การที่เด็กๆ ได้อยู่ในที่ๆ เหมาะกับตัวเขาจะเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ และก้าวต่อไปในอนาคตข้างหน้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ”

 

 หลักสูตรนานาชาติของ BASIS รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่าเป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างศักยภาพของเด็กๆ ไปสู่ความสำเร็จ ภายใต้แนวทางที่ว่าเด็กทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ ด้วยการสร้างและเพิ่มความสามารถของนักเรียนไปตามวัย  และการเสริมสร้างความรู้สึกเชิงบวกที่นำไปสู่การสร้างประสิทธิภาพ การสร้างแรงกำลังใจ ไปสู่ทักษะการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ในขณะเดียวกัน ครูอาจารย์นั้นจะคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีจิตวิทยา และมีทักษะการสื่อสารและการสอนเป็นอย่างดี โดยจะไม่ทำให้การเรียนการสอนเป็นไปในแบบการท่องจำ

 

 เจ้าหน้าที่ทุกคนที่โรงเรียน BASIS ทำงานด้วยหัวใจ และมีความชื่นชมยินดีในทุกความสำเร็จของนักเรียนที่นี่ พวกเขารู้และเข้าใจดีว่าผู้ปกครองต่างคาดหวังสังคมที่ดีมีคุณภาพที่จะหล่อหลอมคุณลักษณะที่ดีในตัวบุตรหลาน และยังจุดประกายความเก่งและฉลาดให้กับเด็กๆ ได้ จากการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เด็กๆมีวิธีคิด “นอกกรอบ” ผู้ปกครองปรารถนาจะเห็นการเติบโตทั้งทางร่างกาย และอารมณ์ที่มีคุณภาพ มีการปฏิสัมพันธ์ และมีการบ่มเพาะวิถีการทำงานร่วมกัน และการวางเป้าหมายให้กับชีวิต

 

BASIS International School Bangkok เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล จนถึงเกรด 12 โดยในปีการศึกษาแรกจะเปิดการเรียนการสอนจนถึงชั้นเกรด 5 และจะเพิ่มชั้นเรียนขึ้นอีกอย่างน้อย 1 ช่วงชั้นต่อปี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASIS International School Bangkok

 

ปี พ.ศ.2541 หลักสูตรการเรียนการสอนของ BASIS ก่อกำเนิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ของ ดร.ไมเคิล บล็อค และ ออลก้า บล็อค เมื่อทั้งสองเห็นว่า นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่มาจากต่างประเทศมีความพร้อม และมีการเตรียมตัวเพื่อรับกับความท้าทายในด้านต่างๆ ได้ดีกว่านักศึกษาจากเสหรัฐอเมริกา กล่าวคือนักศึกษาจากต่างประเทศเป็น “นักเรียนที่ดี”  และเมื่อเจาะลึกลงไป พวกเขาพบว่า ระดับความคาดหวังที่ระบบการศึกษาในสหรัฐฯ มีต่อผู้เรียนซึ่งต่ำกว่าความคาดหวังต่อนักเรียนในประเทศอื่นๆ นั้น ทำให้เนื้อหา และหลักสูตรการเรียนการสอนในห้องเรียนอเมริกันไม่เข้มข้น นั่นคือจุดเริ่มต้นของการกำเนิดโรงเรียนใหม่ ที่ตั้งอยู่ ณ เมือง ทูซอน(Tucson) ในรัฐแอริโซนา (Arizona)  สิ่งที่พวกเขาค้นพบ คือ นักเรียนอเมริกันจะเติบโตและประสบความสำเร็จได้ เมื่อพวกเขาถูกกระตุ้น และท้าทาย ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะหล่อหลอมให้พวกเขาเป็นนักเรียนที่เก่งขึ้น และสามารถทำได้ดียิ่งกว่านักเรียนดีเด่นในระดับโลก

 

สูตรสำเร็จแห่ง BASIS อยู่บนความเชื่อว่า เด็กๆทุกคนสามารถเป็นนักเรียนที่เก่งได้ หากพวกเขาเรียนรู้ผ่านครูผู้สอนที่มีความชำนาญในวิชานั้นๆ และเรียนจากหลักสูตรที่มีความเข้มข้น พร้อมกับมีวัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศเป็นเครื่องสนับสนุน และจากการเริ่มต้นของแคมปัสเดียวในเมืองทูซอน ก่อให้เกิดเครือข่ายมากมายที่ประสบความสำเร็จ ไม่เหมือนใครและไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน ได้แก่ โรงเรียนเอกชน 5 แห่ง (ที่เมืองบรุกลิน และเมืองแมนแฮตตัน ในรัฐนิวยอร์ก เมืองแมคลีน ในรัฐเวอร์จิเนีย และอีกสองแห่งในซิลิคอนวัลเลย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย) โรงเรียนนานาชาติ 4 แห่งในประเทศจีน และอีก 25 โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล (Chartered School) ในสหรัฐอเมริกา รวมเป็น 34 โรงเรียนในระบบ BASIS ณ ปัจจุบัน

 

ขอบพระคุณในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์

http://www.basisinternationalbkk.com/

หรือติดต่อ คุณนภชา ศิริพาณิชย์กร

E: [email protected]

T: +662-415-0099

 

รวมทั้งสามารถติดต่อ

คุณรักษิณา สุภัทท์นันทกุล

บริษัท มิดัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

E: [email protected]-pr.com

T: +668-0-304-8870