งาน “Open Source BIM Innovation Public Sharing”

งาน “Open Source BIM Innovation Public Sharing”

ผู้นำอสังหาฯ จัดตั้งกลุ่ม Open Source BIM ยกระดับอสังหาริมทรัพย์ไทยสู่ระดับสากล

 

กลุ่มผู้นำอสังหาริมทรัพย์ไทยแถวหน้า และกลุ่มผู้ใช้งาน BIM (Building Information Modeling) ได้แก่ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ตลอดจนบริษัทออกแบบ ร่วมจัดตั้งกลุ่ม Open Source BIM  โชว์ศักยภาพ ยกระดับอสังหาริมทรัพย์ไทยสู่ระดับสากล เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการพบปะและรวมตัวกันเพื่อปรึกษาหารือ ทั้งนำเสนอความคิดเห็นตลอดจนแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการศึกษาแนวทางและมาตรฐานการทำงานบนระบบ BIM

ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่นำซอฟต์แวร์เพื่อช่วยในการออกแบบ (Smart Design Software) ที่รวบรวมข้อมูลการออกแบบก่อสร้างทั้งหมดมาอยู่ในรูปแบบภาพจำลอง 3 มิติ (3D Digital Model) และเพิ่มความถูกต้อง แม่นยำให้ทุกกระบวนการมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ได้จัดงาน “Open Source BIM Innovation Public Sharing” ขึ้นโดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการนำระบบ BIM  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในวงการก่อสร้างตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบไปจนถึงการก่อสร้างอาคาร ช่วยให้ข้อมูลของการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน และถูกต้องตรงกันมากขึ้น  ซึ่งสอดคล้องโดย

ตรงกับนโยบายการพัฒนาประเทศไทยในระบบเศรษฐกิจ THAILAND 4.0 ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ  อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 11 Ananda Campus เมื่อเร็วๆ นี้