“UAE” ชื่นชมแรงงานไทย พร้อมร่วมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

“UAE” ชื่นชมแรงงานไทย พร้อมร่วมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รมว.กระทรวงทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมการจ้างงานของ UAE ชื่นชมแรงงานไทย มีทักษะฝีมือ มีน้ำใจ มีอัธยาศัย และมีจิตบริการ

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ร่วมหารือกับ H.E.SAQR GHOBASH SAEED GHOBASH รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมการจ้างงาน และคณะผู้บริหารจากกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมการจ้างงาน ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) โดย H.E.SAQR GHOBASH SAEED GHOBASH ได้กล่าวชื่นชมแรงงานไทยกว่า ๑๒,๐๐๐ คน ที่ทำงานอยู่ใน UAE ว่า เป็นผู้ที่มีฝีมือการทำงานเป็นที่พึงพอใจของนายจ้าง มีอัธยาศัย มีน้ำใจ มีจิตบริการดี รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่น้อยกว่าแรงงานจากประเทศอื่นๆ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรมนุษย์ฯ ของ UAE มีความยินดีรับแรงงานมีฝีมือจากประเทศไทยเพิ่มเติมอีกด้วย

นอกจากนี้ H.E.SAQR GHOBASH SAEED GHOBASH ยังได้ชื่นชมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่ ๔๔ นี้ว่า หลายๆ ชาติได้พัฒนาฝีมือแรงงานไปไกลมากเกินกว่าที่คาดไว้ จึงเป็นโอกาสดีที่สมาชิกของ World Skill ทั้ง ๗๗ ประเทศ ที่นอกจากจะได้มาทดสอบความสามารถกันแล้ว ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีซึ่งกันและกันอีกด้วย สำหรับประเทศไทย UAE ยินดีที่จะให้ความร่วมมือทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิชาการ เพราะมีบริบทด้านแรงงานต่างด้าวที่เป็นประเทศผู้รับเช่นเดียวกัน รวมถึงทบทวนข้อตกลงด้านแรงงานที่ได้ทำร่วมกันมากว่า ๑๐ ปีแล้ว โดยอาจจะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อหารือกันอีกครั้งหนึ่ง
           

พลเอกศิริชัยฯ กล่าวต่อว่า รัฐบาล UAE มีแนวความคิดตรงกับกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับด้านทรัพยากรมนุษย์ที่จะต้องได้รับการพัฒนา เพราะการเตรียมคน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมต่างๆ และรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งสร้างคนให้รู้จักคิด สร้างงานวิจัยให้มีนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่งจะเป็นการสร้างอนาคตของชาติที่รุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในที่สุด โดย UAE ได้เปลี่ยนบทบาทกระทรวงแรงงานเป็น

กระทรวงทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมการจ้างงาน เมื่อปีที่ผ่านมา เพราะเห็นความสำคัญของคนทำงาน มิใช่มองภาพแรงงานว่าเป็นผู้ที่นอนกับดิน กินกับทรายอีกแล้ว เขาเหล่านี้ เป็นคนสร้างชาติ สร้างเมือง จึงจะต้องได้รับเกียรติ ได้รับการยกย่อง ได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียม ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับแรงงานไทยเช่นเดียวกัน โดยกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
           

อนึ่ง สำหรับการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ซึ่งประเทศไทยส่งเข้าแข่งขัน ๒๔ สาขาอาชีพ วันนี้เป็นการแข่งขันวันสุดท้าย (๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐) จากการประเมินแล้ว มีหลายสาขาที่ผู้เข้าแข่งขันของไทยอยู่ในกลุ่มคะแนนสูง อาจจะตัดสินผลการแข่งขันในวันสุดท้ายว่าใครจะผิดพลาดมากกว่ากัน รมว.แรงงาน กล่าวในท้ายที่สุด