แพนดอร่าคว้าโล่ CSR เป็นเลิศจากกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

แพนดอร่าคว้าโล่ CSR เป็นเลิศจากกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

แพนดอร่า ช่วยเหลือสังคมไทย คว้าโล่ CSR เป็นเลิศ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด ฐานการผลิตเครื่องประดับอัญมณีเพียงหนึ่งเดียวในโลกของแบรนด์ดัง “แพนดอร่า” ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ “นับได้ว่ารางวัลเกียรติยศในครั้งนี้นำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่พนักงานบริษัทแพนดอร่า โพรดักชั่นทุกคนเป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นเครื่องยืนยันแห่งความสำเร็จของโครงการเพื่อสังคมที่แพนดอร่าได้ดำเนินการต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็น โครงการเพื่อการศึกษา เช่น การสร้างอาคารเรียนแพนดอร่าให้กับโรงเรียนในชนบทซึ่งเราทำต่อเนื่องมาตลอดสิบกว่าปี โครงการด้านพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม เช่น การสร้างฝายชะลอน้ำ ปรับปรุงสถานศึกษาและวัดในชุมชน การช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชน และโครงการช่วยเหลือผู้พิการ เช่น สร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อผู้พิการ และแพนดอร่ายังจะมีโครงการเพื่อสังคมไทยต่อไปอีกในอนาคต เพราะประเทศไทยถือเป็นบ้านหลังที่สองของแพนดอร่ามาตลอดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท” คุณจำรูญ ทองอ่อน รองประธานสายงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร กล่าว