รองนายกฯ พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง มอบโล่สุดยอดนวัตกรรมไทย

รองนายกฯ พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง มอบโล่สุดยอดนวัตกรรมไทย

“วันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2560 ” เพื่อเทิดพระเกียรติ“ พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” และให้เกียรติมอบรางวัลนวัตกรรม ประจำปี 2560

สำหรับวันนวัตกรรมแห่งชาตินั้น เกิดขึ้นโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2549 เห็นชอบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเสนอการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เป็น "พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย" และกำหนดให้วันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปี เป็น "วันนวัตกรรมแห่งชาติ" เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาและรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย พระวิริยะอุตสาหะ พระอัจฉริยภาพอันล้ำเลิศ พระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรม จนบังเกิดประโยชน์สุขต่ออาณาประชาราษฎร์มาอย่างต่อเนื่อง แห่งการครองสิริราชสมบัติ ด้วยการใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาสภาพดินเปรี้ยวให้สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตร การใช้กังกันน้ำชัยพัฒนาในการพัฒนาคุณภาพน้ำ และการปลูกหญ้าแฝก ป้องกันการกร่อนทะลายของดิน เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้สถิตสถาพรสืบไป

สำหรับ 9 รางวัลสุดยอดนวัตกรรมของประเทศ เทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” ได้แก่ 1. ด้านนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคมไทย ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 2. ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม ได้แก่ รางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม 3. ด้านนวัตกรผู้สร้างแรงบันดาลใจ ได้แก่ รางวัล Inspirational Innovator 4. ด้านนวัตกรรมข้าวไทย ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย 5. ด้านต้นแบบนวัตกรรมในระดับนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย 6. ด้านวิสาหกิจเริ่มต้น ได้แก่ รางวัล Prime Minister Award: National Startup 2017 และ Startup Thailand Award 2017 7. ด้านองค์กรนวัตกรรม ได้แก่ รางวัล รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม 8. ด้านนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับ ได้แก่ รางวัล UAV Startup และ 9. ด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ได้แก่ รางวัลแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม