17 พ.พ. “Happy Employees: The Secret of A Happy Workplace”

17 พ.พ. “Happy Employees: The Secret of A Happy Workplace”

ปรับมุมมอง เข้าใจตนเองและคนรอบข้าง อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

เนื้อหา

§  พัฒนาความมั่นใจ พร้อมเห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น เพื่อลดความขัดแย้งและทำงานร่วมกันในองค์กรอย่างมีความสุข

§  เข้าใจเพื่อนร่วมงานและความแตกต่างของปัจเจกบุคคล สร้างความสัมพันธ์ของคนในองค์กร ตามลักษณ์ 9

§  พัฒนาการคิด การมองโลกเชิงบวก การเข้าใจตนเองและผู้อื่น เพื่อเสริมสร้างพลังในการทำงานเชิงบวก

§  การเปลี่ยนผ่านจากภายในสู่ภายนอก สร้างความสุขด้วยการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ

§  จิตวิทยาในการพัฒนาตนเอง มองเห็นคุณค่าตนเอง ผู้อื่น องค์กรและสังคม

§  ฝึกปฏิภาณไหวพริบภายใต้สถานการณ์เฉพาะหน้า พร้อมควบคุมอารมณ์ ความคิด และการกระทำของตนเองให้ตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้อย่างเหมาะสม

§  นำทฤษฎีและแนวปฏิบัติทั้งหลักการสื่อสารผนวกเข้ากับศิลปะการแสดงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชีวิตในแง่มุมต่างๆ

 

บรรยายโดย

ดร. กุสุมา เทพรักษ์

นักเรียนทุนภูมิพล ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการสื่อสาร ศิลปะการแสดง และการพัฒนาบุคลิกภาพ


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

เวลา 09:00 – 16:00 น.
ณ โรงแรมสยาม@สยาม (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)


ค่าอบรมหลักสูตรละ 6,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รูปแบบการอบรม

60 % ทฤษฎี

 30 % เวิร์คช็อป

 10 % แบบทดสอบ


รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก
http://www.bangkokbiznews.com/training/HappyEmployee-Feb17/Outline.pdf


สมัครหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ 
http://www.bangkokbiznews.com/training
เบอร์ 0-2338-3705-7, 086-313-1903

Hot Offer!

สมัคร 3 ท่านขึ้นไป ลด 10%

***ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%สำหรับนิติบุคคล