ลูกจ้างต้องรู้ "กองทุนเงินทดแทน" จาก "ประกันสังคม" ช่วยเหลือค่าอะไรบ้าง?

ลูกจ้างต้องรู้ "กองทุนเงินทดแทน" จาก "ประกันสังคม" ช่วยเหลือค่าอะไรบ้าง?

เช็ก "สิทธิประกันสังคม" กรณีลูกจ้างเจ็บป่วย เกิดอุบัติเหตุขณะทำงาน "กองทุนเงินทดแทน" ช่วยเหลือค่าอะไรบ้าง พร้อมวิธียื่นเรื่องขอเงินทดแทน

การทำงานในปัจจุบัน แน่นอนว่า ความมั่นคงของรายได้เป็นปัจจัยหลักที่ลูกจ้างคำนึงถึง แต่หากมีอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยเกิดขึ้น จนจำเป็นต้องหยุดงาน ก็ทำให้มีผลต่อรายได้ กระทบความเป็นอยู่ของลูกจ้าง

ดังนั้น รัฐบาลจึงตั้ง กองทุนเงินทดแทน ขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือลูกจ้าง หากประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตายหรือสูญหาย สูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกาย อันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจ้าง โดยมุ่งหวังให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน โดยกองทุนเงินทดแทนนั้น นายจ้างเป็นผู้จ่ายเงินสมทบรายปีให้ สำนักงานประกันสังคม

ลูกจ้างต้องรู้ "กองทุนเงินทดแทน" จาก "ประกันสังคม" ช่วยเหลือค่าอะไรบ้าง?

สำหรับ รายละเอียดการช่วยเหลือของกองทุนเงินทดแทน ประกอบด้วย 4 เรื่องหลัก

1. ค่ารักษาพยาบาล

  • ค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 1 ครั้ง
  • หากรุนแรงหรือเรื้อรัง สามารถจ่ายเพิ่มได้อีกตามความจำเป็นตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขจนสิ้นสุดการรักษาพยาบาล หากเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ 

2. ค่าทดแทนรายเดือน

  • เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง จนเป็นเหตุให้มีการหยุดงาน สูญเสียสมรรถภาพในการทำงาน ทุพพลภาพ ตายหรือสูญหาย จะได้ค่าทดแทนร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน และไม่น้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำรายวันตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในท้องที่ที่ลูกจ้างประจำทำงานอยู่โดยได้รับเงินทดแทนสูงสุดไม่เกิน 14,000 บาทต่อเดือน

3. ค่าทำศพ

  • จ่ายค่าทำศพแก่ผู้จัดการศพในอัตรา 50,000 บาท

4. ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน

  • กรณีฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานภายหลังการประสบอันตราย สำหรับลูกจ้างที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข

ระยะเวลา และสถานที่ในการยื่นเรื่อง

  1. นายจ้างหรือผู้รับมอบอำนาจ แจ้งแบบการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย (กท.16) ณ สำนักงานประกันสังคมที่ลูกจ้างทำงานอยู่หรือที่นายจ้างมีภูมิลำเนา ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยของลูกจ้าง
  2. ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิสามารถยื่นคำร้องขอเงินทดแทน ณ สำนักงานประกันสังคมที่สถานประกอบการตั้งอยู่ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ประสบเหตุ 
  3. หรือหากการเจ็บป่วยเกิดขึ้นหลังสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างให้ยื่นคำร้องภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ทราบการเจ็บป่วย

รายละเอียดสิทธิประโยชน์กรณีต่างๆ ของกองทุนเงินทดแทนจะได้ดำเนินการแจ้งให้ทราบในครั้งต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา หรือเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม หรือ สายด่วนประกันสังคม 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง