โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน 628 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน 628 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือตามพระราชบัญญัติลูกเสือพ ศ. 2551 จํานวน 628 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือตามพระราชบัญญัติลูกเสือพ ศ. 2551 จํานวน 628 ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้ 


ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน 628 ราย

 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน 628 ราย

 

ดูรายชื่อเพิ่มเติม คลกที่นี่