'ผู้ว่าฯสระแก้ว' สั่งปิดร้านสะดวกซื้อช่วง 5 ทุ่ม-ตี 5

'ผู้ว่าฯสระแก้ว' สั่งปิดร้านสะดวกซื้อช่วง 5 ทุ่ม-ตี 5

ด่วน! "ผู้ว่าฯสระแก้ว" สั่งปิดร้านสะดวกซื้อช่วง 5 ทุ่ม-ตี 5 สกัดการแพร่ระบาดของไวรัส "โควิด-19" 

เมื่อวันที่ 31 มี..63   นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ผู้กำกับการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว ลงนามในคำสั่งจังหวัดสระแก้ว เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติตเชื้อไวร้สโคโรนา(COVID – 19) (ฉบับที่ 8) ด้วยสถานการณ์การระบาตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมีผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งจังหวัดสระแก้วถูกจัดเป็นพื้นที่เสี่ยงที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องตำเนินการป้องกันและควบคุมการระบาตของโรคดังกล่าว ประกอบกับที่มีการประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ถึงวันที่ 30 แษายน 2563

ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID – 19)ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรการของทางราชการ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ประกอบกับข้อ 11 และข้อ 12 ของข้อกำหนดซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ..2548 (ฉบับที่ 1) ประกาศ วันที่ 25 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัคสระแก้ว ให้ดำเนินการ ดังนี้

1. ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า ให้เปิดได้เฉพาะแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต แผนกขายยา แผนกอาหาร (ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น) แผนกสินค้าเบ็ดเตล็ดอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ธนาคาร ตู้ที่เอ็ม ศูนย์บริการและร้านจำหน่าย หรือซ่อมโทรศัพท์มือถือหรือระบบสื่อสาร ตั้งแต่วันที่ 230 เมษายน 2563

2. ร้านสะดวกซื้อ หรือร้านที่มีลักษะคล้ายคลึงกัน ให้เปิดบริการได้เฉพาะในช่วงเวลา 05.00-23.00 . ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 เมษายน 2563 บรรดาคำสั่งหรือข้อบังคับอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน พศ. 2563 เป็นตันไป

สั่ง วันที่ 31 มีนาคม .. 2563

158565484212