"ถนน 7 ชั่วโคตร" ปลวกแดง-บ่อวิน สร้างไม่เสร็จ กรมทางหลวงชนบทชี้ปัญหาผู้รับจ้าง

เปิดสาเหตุ "ถนน 7 ชั่วโคตร" ปลวกแดง-บ่อวิน สร้างไม่เสร็จ กรมทางหลวงชนบทชี้ปัญหาผู้รับจ้าง

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 จากกรณี ชาวบ้าน ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง รวมตัวกันที่ริมถนนสาย 3013 ปลวกแดง-บ่อวิน หน้าหมู่บ้านศศิธร 26 เพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขปัญหา ที่ผู้รับเหมาก่อสร้างถนนนานหลายปี แต่ยังไม่แล้วเสร็จ หรือที่เรียกกัน "ถนน 7 ชั่วโคตร" สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรไปมา จนทำให้เกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายสิบชีวิตบนถนนสายนี้ ชาวบ้านได้ชูป้ายแสดงข้อความที่สื่อถึงความเดือดร้อนของประชาชน และเขียนข้อความ ลงบนผืนผ้า ติดไว้ริมถนน ตลอดสองข้างทาง ตามข่าวที่ได้เสนอไปแล้ว

ล่าสุด กรมทางหลวงชนบท ได้ออกหนังสือ ที่ คค 0706 ชี้แจง กรณีดังกล่าว ใจความว่า กรมทางหลวงชนบท ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ขอเรียนชี้แจงว่า ถนนสายที่ปรากฏเป็นข่าว คือ ถนนทางหลวงชนบทสาย รย.3013 แยก ทล.331 - ทล.3191 อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง กรมทางหลวงชนบทจึงข้อเรียนชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้

"ถนน 7 ชั่วโคตร" ปลวกแดง-บ่อวิน สร้างไม่เสร็จ กรมทางหลวงชนบทชี้ปัญหาผู้รับจ้าง

1. ถนนสายดังกล่าวเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2561 รูปแบบการก่อสร้างเป็นการขยายถนนเดิมขนาด 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ช่วงชุมชนมีเกาะกลางกว้าง 1.50 เมตร มีระบบระบายและทางเท้า 2 ข้างทาง ช่วงนอกเขตชุมชนมีเกาะกลางกว้าง 4.20 เมตร ไม่มีทางเท้า มีไฟฟ้าแสงสว่างติดตั้งบริเวณเกาะกลางตลอดสายทาง ระยะทางก่อสร้าง 16.460 กิโลเมตร

2. ปัญหาที่ทำให้งานก่อสร้างล่าช้า เนื่องมาจากเดิมมีระบบสาธารณูปโภคตามแนวถนนเดิมกีดขวางการก่อสร้างงานขยายถนนตลอดสายทาง ได้แก่ เสาไฟฟ้าขนาด 24 kv พร้อมสายสื่อสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง, เสาไฟฟ้าขนาด 115 kv ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ชลบุรี) ท่อประปาของ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ), บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (East Water), บริษัท อีสเทิร์น วอเตอร์ ซัพพลาย จำกัด, บริษัท กรีน วอเตอร์ จำกัด ท่อประปาชุมชน และท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยได้มีการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม 2563

"ถนน 7 ชั่วโคตร" ปลวกแดง-บ่อวิน สร้างไม่เสร็จ กรมทางหลวงชนบทชี้ปัญหาผู้รับจ้าง

3. เมื่อส่งมอบพื้นที่แล้วเสร็จเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ทำให้ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัดประชาพัฒน์ ขาดแคลนแรงงานและขาดสภาพคล่อง ไม่สามารถก่อสร้างได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

4. จากปัญหาดังกล่าวกรมบัญชีกลางได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยกำหนดให้ค่าปรับเป็น 0 ซึ่งบริษัทประชาพัฒน์ ได้รับสิทธิ์ค่าปรับเป็น 0 จนถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2565

5. ปัจจุบันกรมทางหลวงชนบทตัดสิทธิ์ผู้รับจ้างไม่ให้รับงานกับกรมทางหลวงชนบท จนกว่าจะทำงานให้แล้วเสร็จ

6. กรมทางหลวงชนบทได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างจัดทำแผนงานก่อสร้างส่วนที่เหลือว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ โดยจะเสนอแผนในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 หากผลงานไม่เป็นไปตามแผนจะดำเนินการตามระเบียบและข้อกฎหมายเพื่อยกเลิกสัญญาจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่