"ประกันสังคม" เปิดให้ผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป "ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่"

"ประกันสังคม" เปิดให้ผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป "ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่"

"ประกันสังคม" เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เข้ารับบริการ "ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่" ประจำปี 65 ระหว่าง 1 พ.ค. - 31 ส.ค.65

เมื่อวันที่ 28 เม.ย.65 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง ตามที่กระทรวงแรงงาน โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคม จึงจัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เพื่อให้การคุ้มครองดูแลผู้ประกันตนซึ่งเป็นแรงงานสำคัญของประเทศในลักษณะของการป้องกันมากกว่าการรักษา และเพื่อลดขั้นตอนการคัดกรองวินิจฉัยผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยจัดให้บริการ "ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่" ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2565 นี้ ได้เปิดให้บริการระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2565 ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับริการ "ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่" ได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

แนะนำให้ ผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปประสงค์จะ "ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่" ว่าควรติดต่อนัดหมายการฉีดวัคซีนกับสถานพยาบาลของท่านก่อนเข้ารับบริการ

กรณีสถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตนไม่มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ท่านสามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคมโทรศัพท์ 0 2956 2500-10

 

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่โดยไม่ต้องเว้นระยะห่าง แต่หากมีโรคประจำตัวหรือมีประวัติการแพ้วัคซีน แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนการเข้ารับบริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคม หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

"ประกันสังคม" เปิดให้ผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป "ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่"