ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร วันครบรอบชัยชนะการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร วันครบรอบชัยชนะการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นทรงอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ในโอกาสวันครบรอบชัยชนะการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นทรงอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ในโอกาสวันครบรอบชัยชนะการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ซึ่งตรงกับวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ความว่า 

ฯพณฯ อายาตุลลอฮ์ ซัยยิด อิบรอฮีม เราะอีซี

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

กรุงเตหะราน

ในโอกาสวันครบรอบชัยชนะการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอิหร่าน

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ด้วยการสนับสนุนของท่านประธานาธิบดี สัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะเจริญรุดหน้ายิ่งขึ้น อันก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว